History Jobs Certificates Contact Location

 

 

Jobs

 
Ref.7062
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie CIVIL DESIGNER CAD
Regio Brussel
Omschrijving

MISSIE:

Als lid van een projectteam stelt de ontwerper versterkings- en bekistingplannen op gebaseerd op aantekeningen en instructies van de ingenieur en architecturale plannen.

De ontwerper is verantwoordelijk voor de realisatie van zijn grafische documenten.

 

TAKEN:

 • Maken van versterkings- en bekistingsplannen met verschillende programma's zoals Revit en AutoCAD (Strakon en Tekla zijn een pluspunt).
 • Administratief beheer en archivering van de documenten op computernetwerk volgens richtlijnen van de ingenieur.
 • Structureren van de bestanden en organiseren van het ontwerpwerk met assistentie van de tekenaar.
 • Bepalen en controleren van werkelijke en geschatte hoeveelheden ( bekisting, versterking, beton, ...).
 • Verifiëren van uitvoeringsdocumenten (analyse en opstellen van een adviesnota).
 • Mogelijk deelnemen aan controle van apparatuur en/of installaties op de werf.
 • De richtlijnen voor gezondheid en veiligheid opgesteld in het projectveiligheidsplan respecteren.

 

PROFIEL:

 • Ontwerper van versterkings- en bekistingplannen.
 • Ervaring met Microstation, Revit en AutoCAD, kennis van Strakon en Tekla is een pluspunt.
 • Drie à vijf jaar ervaring met bouwkundig ontwerp van gebouwen.
 • Ervaring met gebouwen en structuren is vereist.
 • Franstalig, kennis Nederlands en Engels is een pluspunt.

 

*****

 

MISSION :

Dans le cadre d’une équipe de projet, le dessinateur établi les plans de ferraillage et les plans de coffrage sur base des annotations et directives de l'ingénieur et des plans d'architecture.

Le dessinateur est responsable de la réalisation de ses documents graphiques.

 

TACHES :

 • Réaliser les documents graphiques de coffrage et de ferraillage sur différents programmes tel que microstation, Revit et AutoCAD 5Strakon, Tekla sont un plus).
 • Gestion administrative et archivages des documents sur réseau informatique sur les directives de l’ingénieur.
 • Structurer les fichiers et organiser le travail de conception assistée par ordinateur.
 • Etablir et contrôler des métrés (coffrage, ferraillage, béton, …) quantitatifs et éventuellement estimatifs.
 • Développer ses compétences dans sa discipline et dans les outils de dessin.
 • Vérifier les documents d’exécution (analyse et rédaction de note d’avis).
 • Possibilité de participer au contrôle des équipements et ou d’ installations sur site.
 • Possibilité d’établir des relevés sur place d’installations et d’équipements.
 • Respecter les directives en matière de Sécurité / Santé établies dans le Plan de Sécurité Projet.

 

PROFIL:

 • Dessinateur pour des plans de coffrage et de ferraillage.
 • Microstation, Revit et AutoCAD, connaissance de Strakon, Tekla sont un plus.
 • 3-5 ans d’expérience en dessin génie civil dans le bâtiment.
 • Expérience obligatoire en bâtiments et ouvrages d’art.
 • Langue Français, un plus avec le Néerlandais et l’Anglais.
Ervaring 4 jaar
Opleidingsniveau BACHELOR BOUWKUNDE
Projectduur 11 maanden
Bijzonderheden Microstation
Revit
AutoCAD
BA4 certificaat
Talenkennis Frans
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.7047
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie CIVIL DESIGNER CAD
Regio Limburg
Omschrijving

Senior Designer Civil/Structural PDMS & AutoCAD.

Allround civil en structural werkzaamheden voor petrochemische project.

Uitwerken van bekistings- en wapeningstekeningen.

Opstellen van samenstellingstekeningen.

Uitvoeren van opmetingen ter plaatse.

Bij voorkeur ruime ervaring in de industrie.

Kandidaat dient een teamplayer te zijn.

Kennis van Nederlands is een toegevoegde waarde maar geen absolute must.

Ervaring 10 jaar
Opleidingsniveau BACHELOR BOUWKUNDE
Projectduur 5 maanden
Bijzonderheden PDMS
AutoCAD
Talenkennis Nederlands
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.7073
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie CIVIL ENGINEER
Regio Waasland
Omschrijving

JOBTITEL:

Design Engineer bouwkundige structuren in industriële installaties.

 

TAKEN:

De Design Engineer (technisch aanspreekpunt) is in het kader van een projectteam en onder de functionele leiding van de Project Manager verantwoordelijk voor de realisatie van de engineeringopdracht binnen zijn competentiedomein.

Neemt deel aan of realiseert bouwkundige studies en projecten voor de uitbating van energieverbonden productiefaciliteiten, zowel voor nieuwbouw als voor onderhoud.

De functie omvat het volgende:

 • Onder begeleiding van een senior schrijft u specificaties voor de bouw, verbouwing of herstelling van gebouwen en structuren, en de opvolging van het aankoopproces voor deze diensten (vergelijking van offertes, technische onderhandelingen en opvolging van de bestellingen):
  • U bent de link tussen de ontwerpteams en de uitvoerder;
  • In het aankoopproces wordt u bijgestaan door de dienst Aankoop van de klant.
 • Controle op het terrein van de civiele werken.
 • Consultancy en haalbaarheidsstudies over deze onderwerpen, incl. inschatting van kostprijs en uitvoeringsplanning.
 • Assistentie aan diagnose voor betonschade, betonveroudering (inspectie, bepaling van testen en laboanalyses, interpretatie van de resultaten en specificatie voor herstelling).
 • In het bijzonder, operationele bijstand op het gebied van burgerlijke bouwkunde voor Belgische nucleaire installaties (technische steun, monitoring van veroudering van structuren, diagnose en technische en economische voorstellen van oplossingen).

 

PROFIEL:

 • Ingenieur met interesse voor bouwkundige structuren in industriële installaties, voorkennis hoeft niet.
 • Goede kennis van Nederlands.
 • Interesse in IT-tools.
Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau INDUSTRIEEL INGENIEUR BOUWKUNDE
Projectduur 15 maanden
Bijzonderheden MS Excel
MS Word
Talenkennis Nederlands
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.7037
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie CIVIL ENGINEER
Regio Luik
Omschrijving

JOBTITEL:

 • Junior Design Engineer voor de herstelling van beton en industriële gebouwen.

 

TAKEN:

 • Analyses van de behoeften van de klant.
 • Technische coördinatie tussen het Brussels studiebureau en de werf.
 • Opvolging kwaliteit, werf en techniek op de werf in overeenstemming met de Belgische nucleaire vereisten.
 • Technisch verantwoordelijke en supervisie van koeltoreninspecties bij elke shutdown.
 • Onder leiding van een senior, schrijven van lastenboeken voor de constructie, de renovatie of de herstelling van gebouwen en structeren, en opvolgen van het aankoopproces van deze diensten (offertevergelijking, technische onderhandelingen en opvolging bestellingen).
 • On-site inspectie van civiele werken.
 • Uitvoeren van consulting- en haalbaarheidsstudies, inbegrepen schatting kostprijs en planning indienststelling.
 • Assistentie bij het bepalen van schade en veroudering van beton (inspectie, bepaling van testen en laboratoriumanalyses, interpretatie van resultaten en specificatie voor de herstelling).
 • Technische specificaties schrijven in renovatie- of nieuwbouwcontracten.
 • Upgraden van de infrastructuur van de centrale.
 • Lanceren van aanbestedingen in samenwerking met het projectteam.
 • Onderhandelingen en technische uitwisseling i.v.m. inschrijvingen.
 • Contract opstellen in samenwerking met het projectteam.
 • Operationele bijstand op het gebied van civiele techniek voor Belgische nucleaire installaties (technische ondersteuning, opvolging van de veroudering van structuren, diagnose en technische alsook economische voorstellen).
 • Deelnemen aan of uitvoeren van studies en projecten voor de exploitatie van energiegerelateerde productiefaciliteit, zowel voor nieuwbouw als voor onderhoud.

 

 

***

 

 

TITRE DE L'EMPLOI:

 • Design Engineer Junior pour la réparation des bétons et constructions industrielles.

 

TACHES:

 • Analyses des besoins du client.
 • Coordination technique entre bureaux d’études Bruxelles et site.
 • Suivi qualité, chantier et technique sur site conformément aux exigences nucléaires Belges.
 • Responsable technique et supervision des inspections des aéroréfrigérants lors de chaque arrêt de tranche.
 • Sous la direction d'un senior, rédiger des cahiers des charges pour la construction, la rénovation ou la réparation de bâtiments et de structures, et le suivi du processus d'achat de ces services (comparaison des offres, négociations techniques et suivi des commandes).
 • Contrôle sur place des travaux de génie civil.
 • Réalisation d’études de conseil et de faisabilité sur ces sujets, y compris estimation du prix de revient et de la planification de la mise en œuvre.
 • Assistance au diagnostic des dommages au béton, vieillissement du béton (inspection, détermination des tests et des analyses de laboratoire, interprétation des résultats et spécifications pour la réparation).
 • Rédaction des spécifications techniques dans des marchés de rénovation ou de nouvelles constructions.
 • Mise aux normes des infrastructures de la centrale.
 • Lancement d’appels d’offres en partenariat avec l’équipe projet.
 • Négociation et échanges techniques sur retour d’appels d’offres.
 • Rédaction de contrat en partenariat avec l’équipe projet.
 • Assistance opérationnelle dans le domaine du génie civil pour les installations nucléaires Belges (support technique, suivi du vieillissement des structures, diagnostic et propositions techniques et économiques de solutions).
 • Participer ou réaliser des études et projets pour l'exploitation d'installations de production liées à l'énergie, tant pour la construction neuve que pour la maintenance.
Ervaring 2 jaar
Opleidingsniveau INDUSTRIEEL INGENIEUR BOUWKUNDE
Projectduur 5 maanden
Bijzonderheden MS Excel
MS Word
BA4 certificaat
Talenkennis Frans Engels
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.6986
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie CIVIL ENGINEER
Regio Brussel
Omschrijving

JOB TITLE:

 • Calculation Engineer.

 

TASKS:

 • You oversee the design and calculations of nuclear related structures and building subjected to internal and external hazards.
 • You perform structural analyses using FEM codes.
 • You participate actively in the dynamic analysis of nuclear structures and components to various hazards: earthquake, gas explosion, tornado, plane crash accident, ...
 • You participate in the writing of technical specifications (design requirements) and the review of technical documents issued by the contractor.
 • You participate in the preparation of offers or the invitation to tender.
 • You work in a team of about 15 engineers, in close interaction with Senior Engineers.

 

PROFILE :

 • You are a Civil Engineer with several years of experience (medior profile) in structural analysis and design.
 • You are familiar with international codes and standards (Eurocodes as well as American Standards such as ASCE, ACI, USNRC (SRP and RG), ...).
 • You can predict the response of structures under static and dynamic loading.
 • You are experienced in general purpose Finite Element and structural codes (such as ANSYS, ABAQUS, NASTRAN, SAMCEF, SCIA, ...) for static loads or dynamic loads, in case of linear or non-linear analysis.
 • A strong background in seismic assessment of seismic category 1 structures and other structures including soil-structure interaction aspects is an asset.
 • Knowledge of nuclear domain and safety is considered as an asset.
 • Knowledge in concrete aging mechanisms is an asset.
 • You are interested to become a high-level expert in this topic.
 • You can communicate in English, French and/or Dutch.
Ervaring 7 jaar
Opleidingsniveau INDUSTRIEEL INGENIEUR BOUWKUNDE
Projectduur 1,5 jaar
Bijzonderheden ACI Code
Ansys
Samcef
Scia
Talenkennis Nederlands Frans Engels
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.7070
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie CIVIL SUPERVISOR
Regio Zeeland (NL)
Omschrijving

JOBTITEL:

Site Supervisor.

 

ALGEMEEN:

Werftoezichter voor de opvolging van de waterbouwkundige werken.

 

TAKEN:

In het kader van het project houdt de Site Supervisor toezicht op de uitvoering van de werken:

 • Controle van de fysische voortgang van de werken en het naleven van de planning.
 • Controle van de goede uitvoering van de werken.
 • Instaan voor de opvolging van de controle van de uitvoeringsdocumenten en van de documenten as-built.
 • Deelnemen aan het opstellen van de verslagen van de inspectie- en controlebezoeken met het oog op de opleveringen.
 • Erover waken dat de veiligheidsmaatregelen voor het personeel dat op de werf aanwezig is worden nageleefd.

 

PROFIEL:

 • Master of Bachelor diploma Civil Engineering.
 • Enkele jaren ervaring in opvolging van bouwkundige werken; ervaring met haven- of waterwegeninfrastructuur is een plus.
 • Nederlandstalig of goede kennis van het Nederlands.
Ervaring 3 jaar
Opleidingsniveau BACHELOR BOUWKUNDE
Projectduur 1 jaar
Bijzonderheden MS Excel
MS Word
Talenkennis Nederlands
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.6998
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie PROJECT ENGINEER
Regio Vlaams Brabant
Omschrijving

Als Technical manager binnen de on site infrastructure afdeling van de nationale luchthaven , beheer je projecten met volgende uitdagingen :

 • Je beheert diverse projecten met betrekking tot de verhardingen op de airside zone (runways, taxiways, aprons, service drives, parking spaces etc…) en de hele infrastructuur van deze verhardingen (drainage, markings…).
 • Je bent projectverantwoordelijke van voorontwerp tot aanbesteding en geeft leiding, advies en technische ondersteuning tijdens de uitvoering.
 • Je controleert de studiebureau’s en aannemers, ziet toe op de veiligheid en vermindert het risico van projecten
 • Je beheert meerdere technische teams binnen het budget en projectplanning
 • Je beheert de aircraft pavements, stelt een lange termijn planning op voor het onderhoud en volgt dit Pavement Maintenance Management System verder op.
 • Je treedt op als expert aircraft pavements en airside works binnen verschillende werkgroepen
 • Je stelt budgetplannen op voor het aircraft pavements team en neemt beslissingen, zowel op technisch vlak als op organisatorisch en financieel vlak
 • Je bent communicatief en getuigt van overtuigingskracht en diplomatie bij onderhandelingen
 • Je bent een people manager en getuigt van goede organisatorische vaardigheden
 • Je bent in het bezit van een luchthavenrijbewijs of bent bereid dit op korte termijn te behalen
 • Je bent in het bezit van een BA4 certificaat (elektriciteit) of bent bereid dit te behalen
Ervaring 3 jaar
Opleidingsniveau BURGERLIJK INGENIEUR BOUWKUNDE
Projectduur + 1 jaar
Bijzonderheden ISO 9001
ISO 14001
BA4 certificaat
Talenkennis Nederlands Frans
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50