History Vacatures Certificates Contact Location

 

Recentste jobs (16/10/2018)

 

Jobs per functie

Jobs per regio

13
6
1
11
12
5
6
1
1
5
2
4
5
3
15
1
2
7
2
 
Ref.7156
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie ADMINISTRATIEF BEDIENDE
Regio Brussel
Omschrijving

MISSIE:

 • Het bedrijf beschikt over een standaard datababank voor technische gegevens voor assets in hoogspanningsonderstations.
 • Deze zal in de toekomst dienen als unieke referentie voor gegevens van vermogentransformatoren en hun neuterpuntaansluitingen.
 • Deze gegevens zijn cruciaal voor berekeningen m.b.t. netwerkplanning en –uitbating.
 • Tot op vandaag ontbreekt een heel groot deel van de gegevens of zijn niet correct ingevoerd, waardoorde databank hiervoor nog niet kan ingezet kan worden.
 • Deze missie dient om het grootste deel van de ontbrekende data ingevuld of verbeterd te krijgen om zo de datakwaliteit aanzienlijk te verhogen.

 

TAKEN:

 • Opzoeking, verwerking en aanvulling van nieuwe gegevens in de databank.
 • Verifiëring van bestaande gegevens door ze op te zoeken in schema's en indien nodig data corrigeren in de databank m.b.t. de technische gegevens van vermogentransformatoren en hun neuterpuntaansluitingen.

 

PROFIEL:

 • Technische kennis over hoogspanningsinstallaties is niet vereist.
 • Goede kennis van Excel (vln. sorteerfuncties) en Windows vereist.
 • Het construeren van VBA-macros kan het werk minder repetitief maken maar is niet vereist.
 • Secuur, gestructureerd en zelf-controllerend werken is vereist.
 • Nederlands- of Franstalig.
Ervaring 3 jaar
Opleidingsniveau SO KANTOORADMINISTRATIE EN GEGEVENSBEHEER
Projectduur 2 maanden
Bijzonderheden MS Excel
Talenkennis Nederlands Frans
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.7095
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie BUYER
Regio Brussel
Omschrijving

TAKEN:

 • U bent verantwoordelijk voor aankopen binnen de afdeling Energie-Efficiëntie; u zet hiertoe een bestek- en gunningsproces op voor verschillende producten en diensten.
 • U standaardiseert bestekken en optimaliseert het gunningsproces.
 • U stemt de inhoudelijke noden af met de projectmanagers en de Manager van Energie-Efficiëntie.
 • U integreert bijdragen van ondersteunende diensten: business development, juridische dienst, …
 • U voert (prijs)onderhandelingen met de (potentiële) leveranciers.
 • U doet het nodige om de gestelde deadlines en afspraken met de klant na te komen.
 • U helpt mee aan het uitwerken van nieuwe aankoopconcepten en bestekken.
 • U zet een SQM-proces op binnen het kader van de overheidswetgeving.
 • U staat desgevallend in voor het uitvoeren van marktonderzoek om o.a. tot de opmaak van een supplierpanel te komen.
 • U zet een Purchasing Documentation System op.
 • U implementeert en optimaliseert tools om het aankoopproces te versterken (T&C, P2P, e-procurement).

 

PROFIEL:

 • Ervaring in de energiesector.
 • Perfecte mondelinge en schriftelijke kennis van het Nederlands.
Ervaring 10 jaar
Opleidingsniveau BACHELOR BUSINESS MANAGEMENT
Projectduur 3 maanden
Bijzonderheden MS Excel
MS Word
Talenkennis Nederlands
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.7139
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie CIVIL ENGINEER
Regio Brussel
Omschrijving

JOBTITEL:

 • Design Engineer Geotechniek.

 

ALGEMEEN:

 • De Design Engineer Geotechniek (technisch aanspreekpunt) is in het kader van een projectteam en onder de functionele leiding van de Project Manager verantwoordelijk voor de realisatie van de engineeringopdracht binnen zijn competentiedomein.

 

TAKEN:

 • De planning van en de vooruitzichten betreffende de onderzoeksprestaties opstellen en naleven.
 • De principes voor het ontwerp van installaties, uitrusting en werken opstellen.
 • Samen met de bouwheer en de andere ontwikkelaars een bijdrage leveren aan de conceptuele uitwerking van het project.
 • De juiste afmetingen van installaties, uitrusting en werken verzekeren.
 • Richtlijnen verstrekken aan het teken- en rekenteam.
 • De opstelling en vooruitgang van de grafische documenten en de samenvattende meetstaten controleren.
 • De uitwerking en opstelling verzekeren van ontwerpnota’s, voorstudies, bestekken, technische specificaties, adviesnota’s, enz.
 • De kosten van de onderzochte werkzaamheden vaststellen.
 • De offertes van de inschrijvers analyseren.
 • De uitvoeringsdocumenten (analyse, adviesnota’s) controleren.
 • De uitrusting in de fabriek en op de site controleren.
 • De uitgevoerde werken controleren.
 • De veiligheids- en gezondheidsrichtlijnen vermeld in het veiligheidsplan van het project naleven en doen naleven.

 

PROFIEL:

 • Burgerlijk of Industrieel Ingenieur Bouwkunde (industrieel ingenieur) met minimum 5 jaar ervaring.
 • Nederlandstalig met kennis Frans en Engels.
Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau INDUSTRIEEL INGENIEUR BOUWKUNDE
Projectduur 1 jaar
Bijzonderheden Vca Vol
MS Excel
MS Word
Talenkennis Nederlands Frans Engels
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.7021
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie CIVIL ESTIMATOR - WERKVOORBEREIDER
Regio Brussel
Omschrijving

JOBTITEL:

Support Foundations.

 

TAKEN:

Medewerker om de herstellingswerken te organiseren voor de funderingen van hoogspanningsmasten:

 • Analyseren van de audits.
 • Bepalen van de standaard herstelwijze.
 • Uittekenen van herstelplannen.
 • Aanpassen van het lastenboek, borderellen voor de offerteaanvraag.
 • Deelname aan werkgroepen om toekomstige raamakkoorden i.v.m. deze werken te bepalen.
 • Consulteren van de aannemers.
 • Verifiëren van de offertes, borderellen en de competitiviteit inschatten van de prijs.
 • Verzekeren van de opvolging en steekproefgewijze controle van de werf.
 • Afrekening verifiëren.
 • Overleggen met de teamgenoten die een expertise hebben in de verschillende deeldomeinen.
 • Coördineren met verschillende departementen.
 • Vooruitgang van de dossiers rapporteren.
 • De plannen as-built zetten en laten archiveren.

 

PROFIEL:

 • Technisch profiel (graduaat of bachelor) bouwkunde.
 • Moedertaal Nederlands of Frans, vlotte kennis van de tweede landstaal, zowel schriftelijk als mondeling; Dit is een must.
 • AutoCAD- of Microstationkennis.
 • Kennis van het Officepakket: Word, Excel, Outlook, PowerPoint.
 • Bereid tot verplaatsing in heel België voor overleg met de onderhoudsploegen, het bijwonen van de inspecties (dit betreft enkele keren per maand in functie van de planning). 

 

TEWERKSTELLING:

Minimaal 4/5.

 

***

 

TITRE DE L'EMPLOI :

Support Foundations.

 

TACHES :

Collaborateur pour organiser les travaux de réparations des fondations des pylônes à haute tension.

 • Analyser les audits.
 • Choisir la solution de réparation standard.
 • Dessiner les plans de réparation.
 • Adapter les cahiers des charges, les bordereaux pour l’appel d’offre.
 • Participation aux groupes de travail pour définir les futurs accords cadre en lien avec ces travaux.
 • Consulter les entrepreneurs.
 • Vérifier les offres, les bordereaux et peser la compétitivité des prix.
 • Assurer le suivi et le bon déroulement des travaux d’une manière ponctuelle.
 • Vérifier la décompte.
 • Consulter les membres de l’équipe qui ont une expertise dans plusieurs sous-domaines.
 • Se coordonner avec les différents départements.
 • Rapporter l’avancement des dossiers.
 • Mettre les plans as-built et les faire archiver.

 

PROFIL :

 • Profil technique (graduat ou bachelor) à orientation construction.
 • Langue maternelle Néerlandais ou Français, connaissance très fluide de la 2ième langue aussi bien par écris que oralement ; Ceci est obligatoire.
 • Connaissance AutoCAD ou Microstation.
 • Connaissances de Office: Word, Excel, Outlook, PowerPoint.
 • Prêt à se déplacer dans toute la Belgique pour consulter les équipes d’entretien, assister aux inspections (quelques fois par mois en fonction du planning).

 

EMPLOI : 

Minimale 4/5.

 

Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau BACHELOR BOUWKUNDE
Projectduur 1 jaar (verlengbaar)
Bijzonderheden MS Excel
MS Word
Talenkennis Nederlands Frans
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.7104
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie HVAC TECHNICIAN
Regio Brussel
Omschrijving

JOBTITEL:

 • Technieker gebouwen.

 

TAKEN:

 • Beheer en opvolging van het onderhoud van de gebouwen (HVAC, laag- en hoogspanning, brandpreventie en -bestrijding, liften, sanitaire installaties, loodgieterij, elektromechanishce uitrustingen, inbraakbeveiliging, camerabewaking, toegangscontrole; ...).
 • Beheer en opvolging van het onderhoud van de noodgroepen en UPS-installaties.
 • (Mogelijke) deelname aan lopende projecten voor vernieuwing van verouderde technische installaties d.m.v. opmaak lastenboek, ...
 • Beheer van badges en het centrale badgeregistratiesysteem.
 • Ondersteuning informaticanetwerk en telefonie.
 • Operationele rol in het kader van het behandelen van incidenten en beheer van wijzigingen (logistieke aanvragen).
 • Actieve rol in het wacht- en permanentiesysteem; Gemiddeld 1 kalenderweek op 3 van wacht (telefonisch bereikbaar) met interventies vanop afstand (via telefoon of pc) of tussenkomst ter plaatse (in principe binnen de 30 minuten na oproep).
 • (Mogelijke) tussenkomst in het beheer van de technische documentatie (wettelijke voorschriften, plannen, handleidingen, werkinstructies, databeheer gebruikers, werkposten, ...).
 • Diverse operationele en administratieve taken (aankoopaanvragen en technische adviezen, bestellingen, factuurcontrole, opvolgen van generieke mailbox, ...).
 • Contacten verzorgen met medewerkers, aanspreekpunten in de technische entiteiten, met externe leveranciers (specifieke aandracht voor de bewakingsopdrachten (Securitas).

 

PROFIEL:

 • Bachelor in Elektromechanica (bij voorkeur optie HVAC, laag- en hoogspanning).
 • Ervaring met onderhoud van administratieve gebouwen met kritische installaties die 24 uur per dag, 7 dagen per week operationeel zijn (dispatching, datacenter, ...).
 • Kennis van wetgevend kader (milieu, energiebeheer, welzijn, beveiliging, ...) regio Brussel is een plus.
 • Frans en Nederlands kunnen spreken en schrijven, Engels basiskennis lezen en begrijpen.
 • Kennis van SAP-aankoopmodule (opmaken uitvoeringsbonnen, aankoopbonnen, ontvangst van goederen en diensten, ..) is een plus.
 • Kennis van CAD/CAM-toepassingen (beheer van plannen); Kennis van AutoCAD is een plus.
 • Rijbewijs B.
 • Pluspunten: gevolgde opleidingen zoals herkennen van asbest, BA4, BA5, VCA en heftruck.
Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau BACHELOR ELEKTRO MECHANICA
Projectduur 13 maanden
Bijzonderheden Hvac
MS Access
MS Excel
MS Outlook
MS PowerPoint
MS Word
Cad Cam
Talenkennis Nederlands Frans
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.7159
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie INSTRUMENTATIE ENGINEER
Regio Brussel
Omschrijving

JOBTITEL:

 • Quality/SCADA Engineer.

 

MISSIE:

 • Assistentie bieden aan de Front Office Database Operatoren.
 • Hun taak bestaat erin het model en de beelden in het EMS-systeem te updaten zodat de dispatching de exploitatie van het hoogspanningsnet kan garanderen.

 

TAKEN:

 • Dagelijks operationeel beheer van de realtime SCADA-databank (aanmaken van databankobjecten en configureren van bijhorende parameters volgens de geldende standaarden) met gebruik van de daartoe voorzien software (ABB Network Manager, een opleiding wordt voorzien).
 • Dagelijks operationeel beheer van de SCADA-interface voor de eindgebruikers m.b.v. een specifiek tekenpakket (opleiding wordt voorzien).
 • Het gaat over aanpassen van postbeelden en lijnschema’s, fluxschema’s, ...
 • Opvolgen van de planning (afstemmen met planner, exploitant, terrein en engineering) voor de komende weken zodat op elk moment kan gegarandeerd worden dat de nodige aanpassingen op tijd zijn gedaan en de SCADA-systemen een zo nauwkeurig mogelijke voorstelling van de werkelijkheid op het terrein geven.
 • Point-to-point testen met Franstalige en Nederlandstalige technici op het terrein om de juiste werking van de volledige verwervingsketen te garanderen.

 

PROFIEL:

 • Kennis van basis elektriciteitsbegrippen zoals stroom, spanning, MW, MVAr, ... is noodzakelijk.
 • Graduaat/Ingenieur Elektromechanica of Elektriciteit.
 • Nauwkeurig kunnen werken: toegang tot de realtime SCADA-omgeving, fouten hebben een onmiddellijke impact op de werkomgeving van de dispatching en het net.
 • Oog voor kwaliteit en standaard werkmethodes.
 • Een planning kunnen respecteren.
 • Kunnen functioneren in een operationele omgeving (tijdsdruk, onverwachte gebeurtenissen).
 • Kennis van SCADA-systemen, tekenpakketten, ... is meegenomen.
 • Communicatief sterk persoon.
 • Bij voorkeur graduaat met enige ervaring in het beheer van SCADA-systemen.
 • Perfect Nederlandstalig en goede kennis van het Frans.
Ervaring 3 jaar
Opleidingsniveau BACHELOR ELEKTRO MECHANICA
Projectduur 6 maanden (verlengbaar)
Bijzonderheden Scada
Talenkennis Nederlands Frans
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.7140
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie INSTRUMENTATIE ENGINEER
Regio Brussel
Omschrijving

JOBTITEL:

 • Design Engineer.

 

ALGEMEEN:

 • De Design Engineer (technisch aanspreekpunt) is in het kader van een projectteam en onder de functionele leiding van de Project Manager verantwoordelijk voor de realisatie van de engineeringopdracht binnen zijn competentiedomein.

 

TAKEN:

 • Studies, werfopvolging en indienstname in het kader van LTO (langetermijnuitbating) kerncentrale:
  • Planning van en de vooruitzichten betreffende de onderzoeksprestaties opstellen en naleven.
  • De principes voor het ontwerp van installaties, uitrusting en werken opstellen.
  • Samen met de bouwheer en de andere ontwikkelaars een bijdrage leveren aan de conceptuele uitwerking van het project.
  • De juiste afmetingen van installaties, uitrusting en werken verzekeren.
  • Richtlijnen verstrekken aan het teken- en rekenteam.
  • Opstelling en vooruitgang van de grafische documenten en de samenvattende meetstaten controleren.
  • Uitwerking en opstelling verzekeren van ontwerpnota’s, voorstudies, bestekken, technische specificaties, adviesnota’s, enz.
  • Kosten van de onderzochte werkzaamheden vaststellen.
  • Offertes van de inschrijvers analyseren.
  • Uitvoeringsdocumenten (analyse, adviesnota’s) controleren.
  • Uitrustingen in de fabriek en op de site controleren.
  • Uitgevoerde werken controleren.
  • Veiligheids- en gezondheidsrichtlijnen vermeld in het veiligheidsplan van het project naleven en doen naleven.
 • Detailstudie I&C:
  • Samenstellen datapackage.
  • Redmarken van bestaande schema’s, klemmenrijen, ...
  • Ontwerpen en tekenen van nieuwe schema’s.
  • Opstellen van kabellijsten, materiaallijsten en bedradingslijsten.
  • Opstellen van werk-, test- en herkwalificatieprocedures.
  • Superviseren van I&C-werken buiten de gecontroleerde zone.
  • Leiden van of deelnemen aan testen.
Ervaring 1 jaar
Opleidingsniveau INDUSTRIEEL INGENIEUR ELEKTROTECHNIEK
Projectduur 1 jaar
Bijzonderheden BA4 certificaat
Vca Vol
Talenkennis Nederlands Frans Engels
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.7141
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie PIPING DESIGNER CAD
Regio Brussel
Omschrijving

JOB TITLE:

Draftsman Layout.

 

WORKING ENVIRONMENT:

The Plant Layout & Integration Group, which is part of the Process & Systems competence centre of the nuclear entity, provides engineering and consulting services in:

 • Technical integration: issuing multidisciplinary synthesis reports and ensuring technical consistency of nuclear project deliverables and technical excellence through coordination of the technical disciplines and overall nuclear expertise.
 • Layout: integration of input from different technical disciplines and coordination of draftsmen to achieve an optimum spatial arrangement for a new facility or modifications to existing plants, taking into account all project constraints including safety, constructability, economics, operations, maintenance, etc.
 • Drafting: development of drawings of technical solutions (3D model, 2D implantation drawings, civil works guide drawings, site plot plans, isometrics, PID, etc).

The key competences of the Plant Layout & Integration Group are related to:

 • Design assessment of Generation III/III+ reactors, not limited to but with particular emphasis on EPR, AP1000, ATMEA1 and EU-APR designs.
 • Follow-up of Generation IV and SMR (Small Modular Reactor) designs.
 • Engineering and consulting services for nuclear new build projects (siting, licensing, design, layout, owner requirements, bid invitation specifications, EPC contract development, etc.).
 • Design and construction of complex plant modifications and new facilities at operating nuclear power plant units (e.g. spent fuel storage facilities, waste management facilities, long term operation and post-Fukushima modifications, containment filter venting system, new bunkerised facilities, etc.).
 • Layout development and drafting for:
  • Nuclear projects (see hereabove);
  • International gas projects (e.g. new LNG terminals);
  • National and international conventional power projects (Combined cycle power plants, wind turbine, biomass power plants, coal fired power plants, diesel engines power plants) and industry projects (e.g. pharmaceutical industry).

 

MISSION:

The Layout Draftsman is generally responsible for developing optimum layout solutions and for implementing them in the 3D models and drawings.

He/she performs the following tasks:

 • Site visits / walkdowns: preparation, execution and reporting.
 • Development of optimum layout solutions.
 • Development and update of 3D models and drawings using CAD software including (when necessary) BIM (Building Information Model) software:
  • Site implantation drawings / plot plans;
  • Equipment implantation drawings (mechanical, electrical, I&C);
  • Cable routing implantation drawings;
  • Piping implantation drawings;
  • Piping isometrics;
  • PFD (Process Flow Diagrams) / P&ID (Process Instrumentation Diagrams);
  • Guide drawings of supports and anchors, guide drawings of mechanical equipment (cranes, tanks, etc.);
  • Other drawings: construction site installation drawings, earthworks drawings, handling and load drawings, road and utility network drawings, fire compartmentation drawings, flowcharts, schemes, diagrams, etc.
 • Support of the Design Team for different deliverables: (inputs for) layout description reports, photomontages, lists of equipment, BOQ (Bills Of Quantities), BOM (Bills Of Materials).
 • Participation to project meetings and interaction with project team to collect, update and present all layout inputs and outputs and ensure their consistency.
 • Verification and commenting of detail design drawings and 3D models issued by contractors.
 • Follow-up of construction and installation activities on site.
 • Follow-up and respect of budget and schedule and identification of deviations with respect to commitments.
 • Reporting to PM, Drafting Office Team Leader and to the Group Manager.

 

PROFILE:

 • Full proficiency in Dutch (mandatory) and good communication skills in French or English.
 • Bachelor of electro-mechanics or equivalent and have good knowledge in civil engineering.
 • Several years of experience as Draftsman for large scale engineering projects or other relevant experience and have a sharp interest in technical expertise.
 • Full proficiency in AutoCAD or Microstation.
 • Demonstrating experience with several other 3D and 2D lay-out / CAD software is a plus (Revit, OpenPlant, AECOSIM, Recap, Navisworks, Solidworks, PDMS, Catia, ...).
 • Strong interest in new digital tools and methods (BIM, laser scanner, point cloud, AR/VR).
 • Proficient with Microsoft Office (Outlook, Powerpoint, Excel, Word).

 

Ervaring jaar
Opleidingsniveau BACHELOR ELEKTRO MECHANICA
Projectduur 14 maanden
Bijzonderheden AutoCAD
Microstation
BIM Software
BA4 certificaat
BA5 certificaat
Vca Vol
Talenkennis Nederlands Frans Engels
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.7063
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie PROCESS ENGINEER
Regio Brussel
Omschrijving

Wij zijn op zoek naar kandidaten om de leiding te nemen over diverse Atex-analyseopdrachten.

Deze opdrachten bestaan uit volgende stappen:

 • Ontvangst en lezing van de operationele vereisten m.b.t. de te onderzoeken entiteit.
 • Stand van zaken (gegevens, technische productfiches, bestaande plannen, ...).
 • Beoordeling van de implantatiezone.
 • Opstelling van bestemmingsrapporten volgens de procedures van de klant.
 • Opstelling bestemmingsplannen van de onderzochte entiteit.
 • Goedkeuring van bestemmingsplannen door SECT.
 • Uitvoeren van analyses op basis van potentiële onstekingsbronnen en goedgekeurd bestemmingsplan.

 

*****

 

Nous sommes à la recherche des candidats pour prendre en charge diverses missions d’analyses Atex.

Ces missions consistent en les étapes suivantes :

 • Réception et lecture des requis opérationnels relatifs à l'entité à examiner.
 • Etat des lieux (données, fiches techniques produit, plans existants,...).
 • Examen de la zone d'implantation.
 • Création des rapports de zonage selon les procédures du client.
 • Création plan de zonage de l'entité examinée.
 • Approbation des plans de zonage par SECT.
 • Conduite des analyses selon les sources potentielles d'inflammation et plan de zonage approuvé.
Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau BACHELOR ELEKTRO MECHANICA
Projectduur (?)
Bijzonderheden ATEX-normen
Talenkennis Nederlands Frans
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.7137
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie PROGRAM MANAGER
Regio Brussel
Omschrijving

JOBTITLE:

 • Senior Program Manager.

 

MISSION GOFORZERO:

 • The overall objective of the GoForZero program is to reduce the number of accidents by transforming the company from a calculative safety culture to at least a pro-active, and preferably a generative culture.
 • As reaching a safety culture is a continuously ongoing effort, the program needs to set up the dynamics and mechanisms in order to make sure the company continuously strives towards eero accidents.
 • A specific roadmap exists, and the priorities for 2019 are under construction.

 

MISSION POWER2LEAD SAFETY:

 • Following the increase of the company’s stake in 50Hertz from 60% to 80%, the Group started a joint project, called ‘Power to Lead’, in which they will explore and prepare areas for further collaboration.
 • Such enhanced collaboration is essential to realize their ambition and reinforce their position as a leading group of TSO's in Europe.
 • It offers opportunities to gain knowledge and to work towards new standards of excellence.
 • One of the tracks of the program is safety.
 • The company considers safety as an absolute priority.
 • Compared with peers, their maturity level is already high.
 • However compared with other sectors, the company is convinced there is still room for improvement.
 • Additionally, theye want to further develop the group culture in which safety is an essential element.

 

TASKS GOFORZERO:

 • Take on the responsibilities of Program Manager; In general, all standard program management activities are required.
 • As it concerns a strategic cultural transformation program with transversal impact, special emphasis is placed here on stakeholder management and program communication; These activities are much more present here than in standard programs.
 • A main activity for 2019 is to accompany the transfer of the dedicated program governance structure, into standard business operation.
 • Furthermore, a more elaborate coordination of some initiatives is required; The Safety Leadership project will also be coordinated by the Program Manager; There are also some smaller initiatives which need to be coordinated.

 

TASKS POWER2LEAD:

 • The consultant will take on the responsibilities of Project Leader for the remainder of the project; The entire roadmap is not clear, but support until the end of 2019 will be necessary.

 

PROFILE:

 • The ideal candidate will be a senior member of staff (at least 10 years' experience) with references proving their experience in major business implementation projects with significant cultural change & strategic components and setting up the required governance systems.
 • Program & project management certification or equivalent through experience.
 • The candidate can demonstrate a proven level of expertise in safety culture transformation.
 • The consultant must be proficient in English, French and Dutch; Knowledge of German is an asset.
 • Experience in cultural safety projects in Belgium and Germany is an asset.
 • Considerable adaptability.
 • Ability to coordinate multiple stakeholders.
 • Excellent communication skills, particularly the ability to explain complex issues in a simple way.
 • The consultant is solution-driven and pragmatically, but can keep the balance with strategic considerations.
Ervaring 10 jaar
Opleidingsniveau INDUSTRIEEL INGENIEUR ELEKTRO MECHANICA
Projectduur 1 jaar
Bijzonderheden MS Excel
MS Word
Talenkennis Engels Frans Nederlands
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.7110
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie PROJECT MANAGER
Regio Brussel
Omschrijving

JOB TITLE:

 • Project Manager with safety management background in a multilingual environment.

 

GENERAL INFO OF THE ASSIGNMENT:

 • S4C (Safety for Contractors) is a project that is composed of 3 subteams (infrastructure, maintenance and purchasing/safety) working with the Agile method; The project is part of the Go4Zero program which has as goal to reach 0 accidents with the company’s employees and their contractors working in the field.
 • The Project Manager will on the one hand have a role as team member in the maintenance team with tasks such as interviews with contractors, design of new processes, roll-out of new processes (including managing the ‘change’), optimization of processes, project presentation (internal company and external to contractors), determination of review/audit strategy, realization of reviews/audits on the field, follow-up and analysis of reviews/audits on the field, preparation and roll-out of safety training (including coordination with external developers), etc.
 • On the other hand he/she will ensure all project management tasks in his/her role as Project Manager: managing scope/time/cost, communication (internal and external) of the project status & progress, creation of the required reporting, review of invoices, budget follow-up, meeting organization, team building, etc.

 

TASKS AS MAINTENANCE TEAM MEMBER:

 • Realise all tasks as team member (Agile scrum method).
 • Review and optimise processes.
 • Realise safety e-learnings.
 • Make presentations about the projects (Dutch and French) for internal and external use.
 • Ensure that user stories are well written and prioritized in the product backlog.
 • Develop a good understanding of the S4C project in the 3 teams and help identifying interdependencies.
 • Ensure that anchoring of the project takes place: impact and durability needed in the long term.

 

AS PROJECT MANAGER:

 • Presentation at the S4C Steering committee.
 • General project management tasks within the framework of: scope management, time management, cost & procurement management, resources management, risk/integration/stakeholder management; Which is not limited to the following tasks:
  • Prepare all project reporting (status, budget, capacity plan, roadmap, risk register, KPI reporting), meeting minutes and steerco presentations and Go4Zero program reporting;
  • Manage the change and communication plan of the project + put it in place;
  • Create presentations/articles about the project to the stakeholders (internal and external);
  • Ensure communication is aligned with the program Go4Zero;
  • Work together with the communication and IT department;
  • Participate actively at PL-meeting program Go4Zero.

 

PROFILE:

 • Safety mindset.
 • Safety experience (in business projects, field projects or others) of at least 5 years.
 • Experience of at least 5 years on field projects (every link with safety is a plus).
 • Project management experience of at least 5 years in business projects using standard methodologies (e.g. Prince 2, PMI, Agile or similar).
 • Engineering (civil/ind/commercial) degree (but can be compensated by relevant experience).
 • Knowledge of the energy sector.
 • Autonomous and capable to manage and respect project deadlines. 
 • Client focused attitude: support project owners & help the teams when needed.
 • Practices good relationship management: coordination with external parties and inter-departmental.
 • Dutch/French: mandatory fluent (spoken and written), English is a plus.
Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau INDUSTRIEEL INGENIEUR ELEKTRO MECHANICA
Projectduur 21 maanden (verlengbaar)
Bijzonderheden PRINCE2
Agile
Talenkennis Nederlands Frans
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.6992
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie QA/QC MANAGER
Regio Brussel
Omschrijving

JOB TITLE:

Quality Manager.

 

TASKS:

 • Develop and maintain project quality management documentation (Quality management plans).
 • Assist project team in the development of method statements and inspection and test plans including the review of method statements and inspection & test plan of subcontractors and suppliers.
 • Assist the project team in the choice of execution methods.
 • Coordinate, execute and follow-up of the quality controls to be performed as per Inspection and test plan.
 • Report on quality KPI’s on both corporate and project level.
 • Ensuring that non-conformities are reported, investigated and analysed.
 • Support the site team in case of quality problems and/or quality related questions by linking the site team to internal and/or external professionals.
 • Report and communicate (good and bad) quality experiences within the organization including the development of Lessons Learned and Best Practices.

 

PROFILE:

 • Bachelor in construction or similar by experience.
 • French / Dutch speaking.
 • Experience with tunnels and concrete repairs.

 

WORKLOAD:

 • Project will last approximately three years.
 • Start: asap.
 • Late shift!
 • First 2 or 3 months: full-time.
 • Afterwards two days per week.
Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau BACHELOR BOUWKUNDE
Projectduur 3 jaar
Bijzonderheden MS Excel
MS Word
Talenkennis Nederlands Frans
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50