History Vacatures Certificates Contact Location

 

Recentste jobs (11/12/2018)

 

Jobs per functie

Jobs per regio

14
3
13
5
2
4
3
4
2
4
3
1
4
3
12
2
4
1
1
1
 
Ref.7215
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie ADMINISTRATIEF BEDIENDE
Regio Brussel
Omschrijving

JOBTITEL:

 • Purchasing Assistant.

 

TAKEN:

 • Basisgegevens aanmaken in SAP (leveranciers, materialen, services).
 • Opvolgen van leveranciersregistratie in ARIBA.
 • Opvolgen van de functionele mailboxen.
 • Verwerken en beheren van de leveranciersevaluaties.
 • Opmaken van de bestellingen.
 • Opvragen en opvolgen van Graydonscores van leveranciers.
 • Opmaken van contracten in SAP en opvolging ervan.
 • Optimaliseren van processen.

 

PROFIEL:

 • Bachelordiploma in een technisch en/of administratieve richting of gelijkwaardige ervaring.
 • Ervaring in logistieke of aankoopprocessen.
 • Goede kennis van MS Office en SAP.
 • Kennis van het aankoopproces.
 • Perfecte kennis Nederlands en een goede kennis Frans en Engels.
Ervaring 2 jaar
Opleidingsniveau BACHELOR SECRETARIAAT MODERNE TALEN
Projectduur 5 maanden
Bijzonderheden SAP
SAP MM
Talenkennis Nederlands Frans Engels
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.7095
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie BUYER
Regio Brussel
Omschrijving

TAKEN:

 • U bent verantwoordelijk voor aankopen binnen de afdeling Energie-Efficiëntie; u zet hiertoe een bestek- en gunningsproces op voor verschillende producten en diensten.
 • U standaardiseert bestekken en optimaliseert het gunningsproces.
 • U stemt de inhoudelijke noden af met de projectmanagers en de Manager van Energie-Efficiëntie.
 • U integreert bijdragen van ondersteunende diensten: business development, juridische dienst, …
 • U voert (prijs)onderhandelingen met de (potentiële) leveranciers.
 • U doet het nodige om de gestelde deadlines en afspraken met de klant na te komen.
 • U helpt mee aan het uitwerken van nieuwe aankoopconcepten en bestekken.
 • U zet een SQM-proces op binnen het kader van de overheidswetgeving.
 • U staat desgevallend in voor het uitvoeren van marktonderzoek om o.a. tot de opmaak van een supplierpanel te komen.
 • U zet een Purchasing Documentation System op.
 • U implementeert en optimaliseert tools om het aankoopproces te versterken (T&C, P2P, e-procurement).

 

PROFIEL:

 • Ervaring in de energiesector.
 • Perfecte mondelinge en schriftelijke kennis van het Nederlands.
Ervaring 10 jaar
Opleidingsniveau BACHELOR BUSINESS MANAGEMENT
Projectduur 3 maanden
Bijzonderheden MS Excel
MS Word
Talenkennis Nederlands
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.7139
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie CIVIL ENGINEER
Regio Brussel
Omschrijving

JOBTITEL:

 • Design Engineer Geotechniek.

 

ALGEMEEN:

 • De Design Engineer Geotechniek (technisch aanspreekpunt) is in het kader van een projectteam en onder de functionele leiding van de Project Manager verantwoordelijk voor de realisatie van de engineeringopdracht binnen zijn competentiedomein.

 

TAKEN:

 • De planning van en de vooruitzichten betreffende de onderzoeksprestaties opstellen en naleven.
 • De principes voor het ontwerp van installaties, uitrusting en werken opstellen.
 • Samen met de bouwheer en de andere ontwikkelaars een bijdrage leveren aan de conceptuele uitwerking van het project.
 • De juiste afmetingen van installaties, uitrusting en werken verzekeren.
 • Richtlijnen verstrekken aan het teken- en rekenteam.
 • De opstelling en vooruitgang van de grafische documenten en de samenvattende meetstaten controleren.
 • De uitwerking en opstelling verzekeren van ontwerpnota’s, voorstudies, bestekken, technische specificaties, adviesnota’s, enz.
 • De kosten van de onderzochte werkzaamheden vaststellen.
 • De offertes van de inschrijvers analyseren.
 • De uitvoeringsdocumenten (analyse, adviesnota’s) controleren.
 • De uitrusting in de fabriek en op de site controleren.
 • De uitgevoerde werken controleren.
 • De veiligheids- en gezondheidsrichtlijnen vermeld in het veiligheidsplan van het project naleven en doen naleven.

 

PROFIEL:

 • Burgerlijk of Industrieel Ingenieur Bouwkunde (industrieel ingenieur) met minimum 5 jaar ervaring.
 • Nederlandstalig met kennis Frans en Engels.
Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau INDUSTRIEEL INGENIEUR BOUWKUNDE
Projectduur 1 jaar
Bijzonderheden Vca Vol
MS Excel
MS Word
Talenkennis Nederlands Frans Engels
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.7021
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie CIVIL ESTIMATOR - WERKVOORBEREIDER
Regio Brussel
Omschrijving

JOBTITEL:

Support Foundations.

 

TAKEN:

Medewerker om de herstellingswerken te organiseren voor de funderingen van hoogspanningsmasten:

 • Analyseren van de audits.
 • Bepalen van de standaard herstelwijze.
 • Uittekenen van herstelplannen.
 • Aanpassen van het lastenboek, borderellen voor de offerteaanvraag.
 • Deelname aan werkgroepen om toekomstige raamakkoorden i.v.m. deze werken te bepalen.
 • Consulteren van de aannemers.
 • Verifiëren van de offertes, borderellen en de competitiviteit inschatten van de prijs.
 • Verzekeren van de opvolging en steekproefgewijze controle van de werf.
 • Afrekening verifiëren.
 • Overleggen met de teamgenoten die een expertise hebben in de verschillende deeldomeinen.
 • Coördineren met verschillende departementen.
 • Vooruitgang van de dossiers rapporteren.
 • De plannen as-built zetten en laten archiveren.

 

PROFIEL:

 • Technisch profiel (graduaat of bachelor) bouwkunde.
 • Moedertaal Nederlands of Frans, vlotte kennis van de tweede landstaal, zowel schriftelijk als mondeling; Dit is een must.
 • AutoCAD- of Microstationkennis.
 • Kennis van het Officepakket: Word, Excel, Outlook, PowerPoint.
 • Bereid tot verplaatsing in heel België voor overleg met de onderhoudsploegen, het bijwonen van de inspecties (dit betreft enkele keren per maand in functie van de planning). 

 

TEWERKSTELLING:

Minimaal 4/5.

 

***

 

TITRE DE L'EMPLOI :

Support Foundations.

 

TACHES :

Collaborateur pour organiser les travaux de réparations des fondations des pylônes à haute tension.

 • Analyser les audits.
 • Choisir la solution de réparation standard.
 • Dessiner les plans de réparation.
 • Adapter les cahiers des charges, les bordereaux pour l’appel d’offre.
 • Participation aux groupes de travail pour définir les futurs accords cadre en lien avec ces travaux.
 • Consulter les entrepreneurs.
 • Vérifier les offres, les bordereaux et peser la compétitivité des prix.
 • Assurer le suivi et le bon déroulement des travaux d’une manière ponctuelle.
 • Vérifier la décompte.
 • Consulter les membres de l’équipe qui ont une expertise dans plusieurs sous-domaines.
 • Se coordonner avec les différents départements.
 • Rapporter l’avancement des dossiers.
 • Mettre les plans as-built et les faire archiver.

 

PROFIL :

 • Profil technique (graduat ou bachelor) à orientation construction.
 • Langue maternelle Néerlandais ou Français, connaissance très fluide de la 2ième langue aussi bien par écris que oralement ; Ceci est obligatoire.
 • Connaissance AutoCAD ou Microstation.
 • Connaissances de Office: Word, Excel, Outlook, PowerPoint.
 • Prêt à se déplacer dans toute la Belgique pour consulter les équipes d’entretien, assister aux inspections (quelques fois par mois en fonction du planning).

 

EMPLOI : 

Minimale 4/5.

 

Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau BACHELOR BOUWKUNDE
Projectduur 1 jaar (verlengbaar)
Bijzonderheden MS Excel
MS Word
Talenkennis Nederlands Frans
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.7168
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie CIVIL SUPERVISOR
Regio Brussel
Omschrijving

JOBTITEL:

Assistent-Projectleider Bouwprojecten.

 

TAKEN:

Als assistent van de projectleider wordt u ingeschakeld in één of meerder projectteams voor bouwprojecten.

Als assistent-projectleider ondersteunt u zowel in studie- als uitvoeringsfase de projectmanager bij bouwprojecten, maar u kan ook verantwoordelijk zijn voor eigen deelprojecten die u zelfstandig uitwerkt.

Binnen het projectteam zal u instaan voor de uitvoering van volgende taken, uiteraard met coaching van de projectmanager:

 • Opstarten en beheren van het projectdossier.
 • Beheren van of helpen bij bijeenkomsten van het projectteam (opmaak verslag, bijhouden agenda, ...).
 • Helpen bij de samenstelling van rapporten.
 • Ondersteuning bij de diverse plannings- en beheersingstools doorheen het project.
 • Verzamelen van gegevens en actualiseren van de projectmanagementinstrumenten (diverse checklisten en logboeken die door de projectmanager zijn gedelegeerd).
 • Configuratiebeheer.
 • Uitvoeren van opmetingen en inventariseringen.
 • Actualiseren van plannen.
 • Begeleiden en bewaken (controleren en bijsturen) van technische studies en werken.
 • Zorgdragen voor het nakomen van (contractuele) afspraken.
 • Constateren en anticiperen op mogelijke risico's.
 • Bewaken van budget, planning en financiële ontwikkeling van uw werkpakket of deelproject.
 • Rapporteren van voortgang van de deelprojecten aan de projectmanager.
 • (Laten) opstellen van offertes en calculaties.
 • Signaleren van risico's en bepalen te ondernemen acties.

 

PROFIEL:

 • Bachelor diploma toegepaste architectuur (assistent-architect), interieurvomgeving, of bouwkunde.
 • Masterdiploma interieurarchitectuur.
 • Goede kennis en kunde op vlak van:
  • Interieurvormgeving;
  • Bouwen in al zijn aspecten;
  • Projectmanagement;
  • MS Office;
  • AutoCAD-software;
  • Kennis relevante wetgeving (EBP, ...).
 • Drie jaar relevante beroepservaring in de bouwsector en meer specifiek met het opvolgen van bouwprojecten.

 

START:

Januari 2019.

Ervaring 3 jaar
Opleidingsniveau BACHELOR BOUWKUNDE
Projectduur 1 jaar
Bijzonderheden AutoCAD
Talenkennis Nederlands
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.7217
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie E&I DESIGNER CAD
Regio Brussel
Omschrijving

JOBTITEL:

Designer Secondary Systems.

 

MISSIE:

De afdeling Engineering staat binnen de groep in voor de engineering van alle infrastructuurprojecten voor de ontwikkeling, uitbreiding en renovatie van het elektriciteitstransmissienet van 30 tot 380 kV.
De Designer Secondary Systems maakt deel uit van het projectteam dat wordt geleid door de projectverantwoordelijke.
Hij/zij is verantwoordelijk voor de studies m.b.t. secondary systems.
Dit zijn studies over de elektrische apparatuur voor de beveiliging- en controlesystemen, automatisering en metingen van de hoogspanningsinstallaties van het elektriciteitsnet.

 

TAKEN:

U staat de projectverantwoordelijke bij tijdens de haalbaarheids- of voorstudiefase van het project.
Tijdens de studiefase werkt u ontwerp- en detailstudies uit en voert u deze uit, meer bepaald:

 • U deelt de planning van uw studies in en beheert deze volgens de prioriteiten en deliverables.
 • U werkt de beveiligingsblokschema’s en gedetailleerde principeschema’s uit.
 • U draagt bij aan het bepalen en kiezen van het materieel.
 • U controleert de kwaliteit van de studies d.m.v. het gebruik van goedgekeurde apparatuur en in overeenstemming met de normen, standaarden en methodologieën van de groep.
 • U beoordeelt en bepaalt de standaarden voor het te bestuderen onderwerp.
 • U voert een kwaliteitscontrole uit voor de extern gemaakte detailstudies.
 • U zorgt voor de controle van de documenten van de producent.
 • Indien nodig neemt u deel aan de opleveringstesten van de elektrische apparatuur in de fabriek.

Tijdens de uitvoeringsfase ondersteunt u de projectverantwoordelijke door de laagspanningswerkzaamheden ter plaatse op te volgen, met name:

 • U staat in voor het contact met de uitbater, de leveranciers voor de elektrische montagewerkzaamheden binnen het vakgebied van de projectverantwoordelijke.
 • Bij problemen met het ontwerp of de indiensstelling ter plaatse grijpt u in en reikt u een oplossing aan.
 • Indien nodig, neemt u deel aan de werfvergaderingen over de technische aspecten, de testen ter plaatse en de indienststelling van de installaties.
 • Tijdens de afsluitingsfase van het project geeft u een debriefing m.b.t. de LS-studies en verzorgt u de as-built opstelling van de schema’s.

 

PROFIEL:

 • Graduaat of gelijkwaardige ervaring in de elektriciteit, elektronica of automatisering.
 • Kennis van AutoCAD en Windows Officetoepassingen.
 • U bent bereid om een vak aan te leren dat op termijn een hoog en specifiek expertiseniveau vereist.
 • Uitstekende kennis Nederlands en goed begrijpen van het Frans.
Ervaring 3 jaar
Opleidingsniveau BACHELOR ELEKTRICITEIT
Projectduur 17 maanden (verlengbaar)
Bijzonderheden AutoCAD
Talenkennis Nederlands Frans
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.7214
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie ELECTRICAL ENGINEER
Regio Brussel
Omschrijving

JOBTITEL:

 • Incident Analyst.

 

TITRE DE L'EMPLOI :

 • Incident Analyst.

 

TAKEN:

 • Binnen het 'Fault Analysis' staat u in voor de dagelijkse opvolging en verwerking van de incidenten die zich op het transmissienet voordoen.
 • U verzamelt informatie om de incidenten te analyseren; U neemt contact met het exploitatiepersoneel en/of de lokale interventieteams; U plant ook bezoeken op het terrein als het om belangrijke incidenten gaat.
 • U voert een volledige sequentiële analyse van het incident uit en u voert ze in de gegevensbank in; U bent verantwoordelijk voor de ingevoerde gegevens.
 • U stelt na belangrijke incidenten interne kwaliteitsverslagen op.
 • Als er onregelmatigheden worden vastgesteld of wanneer de installaties niet naar behoren werken, vraagt u aan de lokale interventieteams dat zij controles/aanpassingen uitvoeren; U staat in voor de opvolging van deze taken.
 • Als u terugkerende problemen ontdekt, stelt u aanbevelingen op voor de business, om grootschalige actieplannen op te zetten.
 • Naast deze dagelijkse analyse, zal u ook verantwoordelijk zijn voor één of meerdere reporting- of opvolgingstaken voor het team; Deze kunnen impliceren: het opstellen van periodegebonden of specifieke statistieken, het opvolgen van acties die naar aanleiding van incidenten werden gevraagd, de rol van SPOC wanneer een departement vragen heeft, technische coaching, ...
 • Naast deze hoofdtaken kan u ook betrokken zijn bij projecten die zorgen voor de ontwikkeling van software en toestellen die de incidentanalysetaken ondersteunen.

 

TACHES :

 • Au sein de l’équipe ‘Fault Analysis’, vous garantissez le suivi et le traitement quotidiens des incidents qui se produisent sur le réseau de transport; Ceci concerne en particulier :
  • La récolte d’informations permettant l’analyse des incidents ; Ceci comprend notamment la prise de contact avec le personnel d’exploitation et/ou les équipes d’intervention locales; Des visites sur site sont également à prévoir pour les incidents importants ;
  • L’analyse séquentielle complète de l’incident et son introduction dans la banque de données, tout en étant responsable des données introduites ;
  • La rédaction de rapports internes de qualité à l’issue d’incidents importants ;
  • Quand des anomalies sont constatées ou que les installations ne fonctionnent pas correctement, vous demandez des contrôles/adaptations aux équipes d’intervention locales ; Vous garantissez le suivi de ces tâches ;
  • En cas de détection de problèmes récurrents, vous établissez des recommandations à destination du business en vue de mettre en place des plans d’action à grande échelle.
 • Outre les analyses quotidiennes, vous serez également responsable pour l’équipe d’une ou plusieurs tâches de reporting ou de suivi ; Celles-ci peuvent inclure l’établissement de statistiques périodiques ou spécifiques, le suivi des actions demandées suite aux incidents, le rôle de représentant vis-à-vis d’un département, le coaching technique, ...
 • A côté de ces tâches principales, vous pouvez également être impliqué dans des projets visant le développement d’équipements et logiciels supportant l’analyse des incidents.

 

PROFIEL:

 • Burgerlijk of industrieel ingenieur richting sterkstroom, elektromechanica of elektronica.
 • Relevante ervaring op het gebied van beveiligings- en controlesystemen of hoogspanningsuitrusting is een plus.
 • Vertrouwd met de werking van het transmissienet.
 • Kwaliteitsdocumenten kunnen opstellen.
 • Goede kennis Microsoft Office.
 • Perfecte kennis Frans of Nederlands; Een passieve kennis van de tweede landstaal is gewenst; Een actieve kennis van beide talen is een plus.

 

PROFIL :

 • Posséder un diplôme d’ingénieur en option électricité, courant fort, électromécanique ou électronique.
 • Une expérience pratique dans le domaine des systèmes de protection et de contrôle ou dans le domaine des équipements à haute tension est un atout.
 • Bonne connaissance du fonctionnement d’un réseau de transport.
 • Capacité à rédiger des documents de qualité.
 • Facilité à apprendre l’utilisation de nouveaux outils informatiques et bonne connaissance de Microsoft Office.
 • Maîtrise du Français ou du Néerlandais. La connaissance passive de la 2e langue est souhaitée. La maîtrise active des deux langues est un atout.
Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau INDUSTRIEEL INGENIEUR ELEKTRICITEIT
Projectduur 17 maanden (verlengbaar)
Bijzonderheden MS Excel
MS Word
Talenkennis Nederlands Frans
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.7141
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie PIPING DESIGNER CAD
Regio Brussel
Omschrijving

JOB TITLE:

Draftsman Layout.

 

WORKING ENVIRONMENT:

The Plant Layout & Integration Group, which is part of the Process & Systems competence centre of the nuclear entity, provides engineering and consulting services in:

 • Technical integration: issuing multidisciplinary synthesis reports and ensuring technical consistency of nuclear project deliverables and technical excellence through coordination of the technical disciplines and overall nuclear expertise.
 • Layout: integration of input from different technical disciplines and coordination of draftsmen to achieve an optimum spatial arrangement for a new facility or modifications to existing plants, taking into account all project constraints including safety, constructability, economics, operations, maintenance, etc.
 • Drafting: development of drawings of technical solutions (3D model, 2D implantation drawings, civil works guide drawings, site plot plans, isometrics, PID, etc).

The key competences of the Plant Layout & Integration Group are related to:

 • Design assessment of Generation III/III+ reactors, not limited to but with particular emphasis on EPR, AP1000, ATMEA1 and EU-APR designs.
 • Follow-up of Generation IV and SMR (Small Modular Reactor) designs.
 • Engineering and consulting services for nuclear new build projects (siting, licensing, design, layout, owner requirements, bid invitation specifications, EPC contract development, etc.).
 • Design and construction of complex plant modifications and new facilities at operating nuclear power plant units (e.g. spent fuel storage facilities, waste management facilities, long term operation and post-Fukushima modifications, containment filter venting system, new bunkerised facilities, etc.).
 • Layout development and drafting for:
  • Nuclear projects (see hereabove);
  • International gas projects (e.g. new LNG terminals);
  • National and international conventional power projects (Combined cycle power plants, wind turbine, biomass power plants, coal fired power plants, diesel engines power plants) and industry projects (e.g. pharmaceutical industry).

 

MISSION:

The Layout Draftsman is generally responsible for developing optimum layout solutions and for implementing them in the 3D models and drawings.

He/she performs the following tasks:

 • Site visits / walkdowns: preparation, execution and reporting.
 • Development of optimum layout solutions.
 • Development and update of 3D models and drawings using CAD software including (when necessary) BIM (Building Information Model) software:
  • Site implantation drawings / plot plans;
  • Equipment implantation drawings (mechanical, electrical, I&C);
  • Cable routing implantation drawings;
  • Piping implantation drawings;
  • Piping isometrics;
  • PFD (Process Flow Diagrams) / P&ID (Process Instrumentation Diagrams);
  • Guide drawings of supports and anchors, guide drawings of mechanical equipment (cranes, tanks, etc.);
  • Other drawings: construction site installation drawings, earthworks drawings, handling and load drawings, road and utility network drawings, fire compartmentation drawings, flowcharts, schemes, diagrams, etc.
 • Support of the Design Team for different deliverables: (inputs for) layout description reports, photomontages, lists of equipment, BOQ (Bills Of Quantities), BOM (Bills Of Materials).
 • Participation to project meetings and interaction with project team to collect, update and present all layout inputs and outputs and ensure their consistency.
 • Verification and commenting of detail design drawings and 3D models issued by contractors.
 • Follow-up of construction and installation activities on site.
 • Follow-up and respect of budget and schedule and identification of deviations with respect to commitments.
 • Reporting to PM, Drafting Office Team Leader and to the Group Manager.

 

PROFILE:

 • Full proficiency in Dutch (mandatory) and good communication skills in French or English.
 • Bachelor of electro-mechanics or equivalent and have good knowledge in civil engineering.
 • Several years of experience as Draftsman for large scale engineering projects or other relevant experience and have a sharp interest in technical expertise.
 • Full proficiency in AutoCAD or Microstation.
 • Demonstrating experience with several other 3D and 2D lay-out / CAD software is a plus (Revit, OpenPlant, AECOSIM, Recap, Navisworks, Solidworks, PDMS, Catia, ...).
 • Strong interest in new digital tools and methods (BIM, laser scanner, point cloud, AR/VR).
 • Proficient with Microsoft Office (Outlook, Powerpoint, Excel, Word).

 

Ervaring jaar
Opleidingsniveau BACHELOR ELEKTRO MECHANICA
Projectduur 14 maanden
Bijzonderheden AutoCAD
Microstation
BIM Software
BA4 certificaat
BA5 certificaat
Vca Vol
Talenkennis Nederlands Frans Engels
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.7202
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie PROJECT ENGINEER
Regio Brussel
Omschrijving

BASISTAAK EN DOELSTELLING:

De projectingenieur is de SPOC voor de projectleider voor wat het technische aspect van een constructieproject betreft. Binnen het departement Engineering verzorgt de projectingenieur de coherentie tussen de verschillende disciplines (Process, E&I, Piping & CW, Automation).

Hij/zij getuigt van een proactieve houding teneinde de engineering van de constructieprojecten vlot te laten verlopen.

 

Zijn/haar activiteiten kunnen naast puur technische aspecten (procesontwerp, specificaties, plannen, datasheets, bijzondere uitvoeringsvoorwaarden & prijsborderellen, verzamelen en herwerken van up-to-date as-built informatie, ...) ook administratieve en financiële aspecten omvatten (vergunningsaanvragen conform geldende wetgeving, opstellen en evalueren van prijsaanvragen, ...).

 

Het organiseren, begeleiden, controleren van ontwerpopdrachten m.b.t. gasinstallaties in samenwerking met bedrijfsdiensten of met externe raadgevend ingenieursbureau's.

 

DOEL:

Veilige, betrouwbare en gebruiksvriendelijke installaties ontwerpen conform de huidige wetgeving en geldende normen & standaards die beantwoorden aan technische/financieel verantwoorde kwaliteitseisen.

 

RAPPORTERING:

Verzorgen van een gestructureerde en regelmatige rapportering aan de Engineering Projects Manager.

 

COMPETENTIES EN VAARDIGHEDEN:

 • Master in de industriële of ingenieurs wetenschappen optie elektromechanica.
 • Praktische ervaring met het opstellen van engineeringdocumenten voor petrochemische installaties.
 • Kennis van codes en normen (ASME, ANSI, API, PED, ATEX, ...).
 • Kennis van procestechnologie (PFD, P&ID, Hazop, ...).
 • Basiskennis van standaard informaticatoepassingen zoals MS Office is verondersteld.
 • Goede kennis van Nederlands, Frans en Engels.
 • Beschikken over een rijbewijs B.

 

 

Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau INDUSTRIEEL INGENIEUR ELEKTRO MECHANICA
Projectduur 2 jaar
Bijzonderheden ASME-normen
ANSI-normen
API-normen
PED-normen
ATEX-normen
HAZOP
MS Office
Talenkennis Nederlands Frans Engels
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.7183
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie PROJECT ENGINEER
Regio Brussel
Omschrijving

JOB TITLE:

 • Layout Engineer.

 

MISSION:

 • Must “demonstrate technical ability along with a creative talent and common-sense approach to problem solving” for developing the layout of a facility.

 

ACTIVITIES:

 • Collection of layout requirements (project requirements, customer requirements, site requirements, etc.) and of relevant existing layout documentation.
 • Collection of layout inputs from the different Disciplines involved in the project (Safety and Security, Radiation Protection, HSE, Fluid Systems, HVAC, Fire Protection, Mechanical equipment including handling systems, Electrical Systems, Instrumentation and Control Systems, Civil Works, etc.).
 • Review of layout inputs and design configurations issued by the different Disciplines and anticipation of layout problems and customer needs.
 • Performance of site visits (walkdown) (when necessary):
  • Preparatory walkdowns: enabling to understand the environment surrounding the design solutions, its constraints and requirements in order to enable to initiate design activities;
  • Confirmatory walkdowns: confirm the design solutions that have been developed (confirmation limited to the level of detail and progress of the design solutions).
 • Development of optimum layout solutions, drawing sketches of preliminary solutions on CAD software.
 • Coordination of the draftsmen for the issue and successive revisions of different design drawings (with 2D and 3D CAD softwares) and figures.
 • Drafting general layout reports e.g. in order to present and justify the developed layout solutions; Presentation of layout solutions to customer.
 • Coordination of layout aspects through participation and/or organization of multidisciplinary “layout” meetings, design reviews and more informal “face-to-face” meetings.
 • Adequate introduction of hold points; Request for validation of layout solutions by all Disciplines prior to design reviews.
 • Management of layout interfaces between the different Disciplines, and provision of appropriate support and timely deliverables to other Disciplines.

 

PROFILE:

 • Civil engineer or Industrial engineer with a sharp interest in technical expertise.
 • Several years of experience in Layout on large-size engineering projects; Layout experience in nuclear installations is a key asset.
 • Experience with AutoCAD or Microstation; experience with other 3D and 2D layout/CAD software is a plus (Revit, OpenPlant, AECOSIM, Recap, Navisworks, Solidworks, PDMS, Catia, ...).
 • Strong interest in new digital tools and methods (BIM, laser scanner, point cloud, AR/VR).
 • Fluent in English and in French or Dutch.
Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau INDUSTRIEEL INGENIEUR ELEKTRO MECHANICA
Projectduur 10 maanden
Bijzonderheden AutoCAD
Microstation
BA4 certificaat
BA5 certificaat
Vca Vol
Talenkennis Engels Nederlands Frans
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.7220
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie PROJECT MANAGER
Regio Brussel
Omschrijving

JOBTITLE:

PMO (Project Manager Officer).

 

MISSION:

Support a joint project between the company and a third party (the Parties).
In particular, the PMO shall support the sub-projects Market Integration and System Operation (the Sub-Projects).

 

TASKS:

 • Support the project management for the Parties for the Sub-Projects (hereafter “Services”) and ensure the timely delivery of the Sub-Projects in accordance with the high-level roadmap as amended from time to time and in accordance with the decisions of the OC (Operating Committee).
 • Report to the project managers of the project on the progress of the Sub-Projects and on the related risks.
 • The language of the project is English.
 • Report in writing to the sub-project leaders and the OC on its performance of the Services.
 • Use the existing SharePoint platform for the management and the administration of the Sub-Projects.

The PMO shall under guidance of the sub-project leaders and of the OC carry out an efficient management of the project by rendering Services to the Parties in line with professional project management standards, in particular:

 • Provide administrative support (i.e. inter alia organising meetings, hosting teleconferences, preparing meeting agendas, providing minutes, handling documentation system, coordinate and support the elaboration of documents for internal and external use, e.g. documents that require regulatory approval); The PMO shall ensure efficient communication between the Parties.
 • Use and if necessary update or create in agreement with the sub-project leaders at least the following documents:
  • Sub-Projects’ roadmaps;
  • Risk management plan;
  • Preparation of a priority list of activity until go-live as well as the activities to be performed afterwards.
 • Continuously monitor and control the progress of the Sub-Projects, ensure its alignment with the overall project and with the other sub-projects and report to the OC and sub-project leaders on Sub-Projects’ progress.
 • Facilitate the execution of tasks by the involved experts based on the OC decisions and the guidance from sub-project leaders by providing management and planning support, in particular:
  • Support structuring procedures and processes within the Sub-Projects;
  • Support the document management;
  • By pragmatic evaluation of the necessary time required for planning purposes; o
  • By pragmatic evaluation of risks.
 • Facilitate discussions in the OC, in the Sub-Projects and with the other sub-projects, and assist to reach amicable compromises among the Parties.
 • On demand of the sub-project leaders assist the parties to develop structure and describe or draft procedures and processes or any other document with regards to the Sub-Project; If time permits, the PMO shall perform other tasks in the framework of the Sub-Projects jointly or individually allocated to him/here by the sub-project leaders.
 • Facilitate interactions between the Sub-Projects and external bodies or projects such as CWE, CORE, MRC and XBID as well as service providers, as necessary to ensure a smooth inclusion of the project in the capacity calculation and allocation across long-term, day-ahead and intraday timeframes.

 

PROFILE:

 • Excellent knowledge of English (oral and written); French, Dutch and German are a plus.
 • At least 5 years experience with a similar role and in-depth knowledge of the CWE TSO and MRC governance, tools and procedures.
 • Master degree with a technical or economical orientation.

 

ADDITIONAL INFORMATION:

 • The expected workload is 2,5 days/week.
 • The consultant shall work from Brussels, Dortmund or Brauweiler or any other place agreed by the company and the Parites.
 • The consultant shall start in January for a period of 1 year, with the possibility to extend or terminate the contract with a notice of 3 months.
Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau INDUSTRIEEL INGENIEUR ELEKTRICITEIT
Projectduur 1 jaar (verlengbaar)
Bijzonderheden MS Excel
MS Word
Talenkennis Engels
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.7175
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie RISK MANAGER
Regio Brussel
Omschrijving

JOB TITLE:

 • PMO Quality & Risk Manager.

 

TASKS:

 • Set up a quality plan for the whole program with main focus on the line 380kV project.
 • Follow up specific quality issues.
 • Follow up of program risks and linked action register.
 • Set up and follow up a register of all constraints and recommendation received during the different permitting procedures.
 • Support Project Leader in project scheduling.
 • Support Program Management Officer in program reporting (budget, schedule, risks, ...).

 

PROFILE:

 • Electrical or mechanical engineer (civil or industrial).
 • Knowledge of MS Project.
 • Knowledge of the project management methodology PMI/PMBOK.
 • Knowledge of risk management techniques and methodologies.
 • Fluent knowledge of Dutch and English; French is a plus.
Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau INDUSTRIEEL INGENIEUR ELEKTRICITEIT
Projectduur 18 maanden (verlengbaar)
Bijzonderheden MS Project
PMI /PMBOK
Talenkennis Nederlands Engels
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.7219
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie STAALBOUW ENGINEER
Regio Brussel
Omschrijving

JOBTITEL:

Engineer Linear Assets & Structures Calculations.

 

FUNCTIEBESCHRIJVING:

De Engineer LA&S Calculations is verantwoordelijk binnen de elektrische infrastructuurprojecten (380, 220, 150, 70 en 36 kV) voor de engineering van de betreffende hoogspanningslijnen en hun gebruikte masten/structuren.
Deze functie omvat hoofdzakelijk de volgende taken:

 • Verantwoordelijkheid voor de studie, het ontwerp van de masten, structuren.
 • Uitvoeren van gespecialiseerde berekeningen, opstellen en opvolgen van de planning van de studies rekening houdend met de vereiste en beschikbare resources en vragen van de klanten.
 • Begeleiden van leveranciers en interne collega’s voor het uittekenen van de masten en structuren.
 • Eventueel opstellen van de aanbestedingsdossiers en deelnemen aan het aankoopproces.
 • Opleveren van de geproduceerde masten en structuren bij de producent of in de testomgeving.
 • De coördinatie en opvolging van gedetecteerde problemen tijden de uitvoering op het terrein i.s.m. de betrokken medewerkers binnen de groep (projectleiders, designers, ...) alsook met de leveranciers, aannemers, klanten, ...
 • Hierover rapporteren aan de experts, managers en interne klant.
 • De nodige stappen ondernemen voor de optimalisatie en implementatie van de berekeningsregels in de gebruikte softwaretools. 

 

PROFIEL:

 • Masteropleiding ingenieur mechanica of bouwkunde.
 • Ervaring met expertise en/of engineeringactiviteiten is een pluspunt.
 • Affiniteit voor technische detailstudies.
 • Kennis en ervaring met het ontwerpen van staalstructuren:
  • Gebruik van engineeringsoftware, 3D, eindige-elementensoftware;
  • Vertrouwd zijn met betreffende normering: bijv. Eurocodes.
 • Doorgedreven kennis van MS Officetoepassingen.
 • Moedertaal Nederlands of Frans, goede kennis van de tweede landstaal is een pluspunt.
 • Kennis van TOWER, PLS-CADD, Tekla structures, AutoCAD is een pluspunt.
Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau INDUSTRIEEL INGENIEUR BOUWKUNDE
Projectduur
Bijzonderheden TOWER
PLS-CADD
Tekla Structures
AutoCAD
Talenkennis Nederlands Frans
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50