History Jobs Certificates Contact Location

 

 

Jobs

 
Ref.7075
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie BUYER
Regio Brussel
Omschrijving

JOBTITEL:

Junior Buyer.

 

TAKEN:

Junior Buyer binnen de cel Outsourcing, op de afdeling Aankopen.

De cel Outsourcing beheert de aanbestedingen en leveranciers voor volgende studies:

 • Studies Posten:
  • HV (High Voltage);
  • LV (Low Voltage);
  • CW (Civil Works).
 • Studies Kabels:
  • Traditionele contracting (klassieke studie);
  • Studie en contracting;
  • FAT en SAT.
 • Studies Lijnen:
  • Pylonen.

De cel Outsourcing beheert ook de contracten van diensten van onderhandelaars, werfleiders, veiligheidscoördinatoren, ...

Binnen de cel bent u verantwoordelijk voor de hele keten van outsourcingtaken:

 • Procedure Outsourcing:
  • Organisatie van aanbestedingen voor de studies;
  • Analyse van offertes, onderhandeling en toewijzing met de interne klant;
  • Voorbereiding van bestelbonnen;
  • Ondersteuning van Europese aanbestedingen.
 • Beheer leveranciersbestand:
  • Nieuwe leveranciers zoeken en contacteren;
  • Verificatie van de toereikenheid tussen de prognoses en de capaciteit van de leveranciers;
  • Prestaties van de leveranciers opvolgen.
 • Rapportage:
  • Bestellingen en mogelijk aantekeningen;
  • Prestaties;
  • Leveranciersbestand.

Om al deze taken te realiseren krijgt u steun van een collega en de Senior Buyer.

 

PROFIEL:

 • Bachelor of Master Economie of Aankoop.
 • Interesse in techniek en de energiesector.
 • Franstalig met uitstekend niveau van Nederlands en goede kennis van Engels.
 • Relevante werkervaring met het aankopen van technische diensten is een voordeel maar motivatie en een positieve geest worden meer gewaardeerd.
 • In staat om zelfstandig te werken en in samenwerking met andere interne afdelingen.
 • Kennis van SAP / Ariba is een voordeel.

 

 

****

 

TITRE D'EMPLOI :

Junior Buyer.

 

TACHES :

Junior Buyer au sein de la cellule Outsourcing, au département Achats.

La cellule Outsourcing gère les appels d’offres et les fournisseurs relatifs aux études suivantes :

 • Etudes Postes :
  • HV (High Voltage) ;
  • LV (Low Voltage) ;
  • CW (Civil Works).
 • Etudes Câbles :
  • Traditional contracting (étude classique) ;
  • Study and Contracting ;
  • FAT et SAT.
 • Etudes Lignes :
  • Pylônes.

La cellule Outsourcing gère également les contrats de services de négociateurs, surveillants de chantier, coordinateurs sécurité, ...

Au sein de la cellule, vous êtes responsable de toute la chaîne relative à l’Outsourcing des tâches :

 • Procédure Outsourcing :
  • Organisation de tenders pour les études ;
  • Analyse des offres, négociation et attribution avec le client interne ;
  • Préparation des bons de commande ;
  • Soutien aux appels d’offres Européens.
 • Gestion du panel fournisseur :
  • Recherche et rencontre de nouveaux fournisseurs ;
  • Vérification de l’adéquation entre les forecasts et la capacité des fournisseurs ;
  • Suivi de la performance des fournisseurs.
 • Reporting :
  • Des commandes et éventuels avenants ;
  • Des performances ;
  • Du panel fournisseur.

Afin de réaliser toutes ces tâches, vous disposez du soutien de votre collègue et acheteur senior.

 

PROFIL :

 • Bachelor/Master en économie ou en achats.
 • Intérêt réel pour la technique et le secteur d l'énergie.
 • Francophone avec excellent niveau de Néerlandais et bonne connaissance de l’Anglais.
 • Expérience professionnelle relevante dans les achats de services techniques est un avantage mais la motivation et l’esprit positif sont davantage valorisés.
 • Connaissance de SAP / Ariba est un avantage.
Ervaring 1 jaar
Opleidingsniveau BACHELOR ECONOMIE
Projectduur 4 maanden (verlengbaar)
Bijzonderheden MS Excel
MS Word
Talenkennis Frans Nederlands Engels
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.7024
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie BUYER
Regio Brussel
Omschrijving

JOBTITEL:

 • Buyer Constructie & Bouwwerken.

 

TAKEN:

 • U draagt bij aan het ontwikkelen, implementeren en onderhouden van een Best-In-Class leveranciersbasis op gebied van prijs, kwaliteit, levering en service, aan de hand van een lean en transparant competitief Sourcing Solution & Supplier Relationship Management proces.
 • U bent betrokken in project management, spend management, category management, supplier (performance) management en savings management.
 • U optimaliseert en monitort de procurementactiviteiten binnen de toegewezen categorieën en projecten op gebied van prijs, total cost of ownership, en (op)levering & service.
 • U beheert het aankoopproces van A tot Z, u werkt samen met de verschillende interne departementen.
 • U biedt toegevoegde waarde in projectteams, u negotieert de best mogelijke voorstellen, evalueert leveranciersprestaties en leidt verbeteringsplannen.

 

PROFIEL:

 • Minimum bachelordiploma.
 • Minstens 3 jaren relevante ervaring in aankoop van bouw- en infrastructuurwerken en de aanverwante dienstverlening (bijv. architecten, studiebureaus, …).
 • Grondige kennis van concepten en principes gebruikt in procurement, purchasing en supply chain (bijv. Public Procurement Rules, Enterprise Resource Planning, …).
 • Goed begrip van de financiële en juridische zaken die eraan te pas komen.
 • Plus: ervaring met bouwprojecten waarbij dat ze iets in innovatief in de markt hebben gezet (design & build).
 • Sterke analytische en synthetische vaardigheden.
 • Zeer goede onderhandelingsvaardigheden.
 • U communiceert met impact en overtuigingskracht.
 • U bent ondernemend om (project) teamactiviteiten te kunnen initiëren, leiden en in op te volgen.
 • Vlotte beheersing Nederlands, voldoende kennis Frans en Engels.
Ervaring 3 jaar
Opleidingsniveau BACHELOR BOUWKUNDE
Projectduur 6 maanden (verlengbaar)
Bijzonderheden MS Excel
MS Word
Talenkennis Nederlands Frans Engels
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.7009
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie BUYER
Regio Brussel
Omschrijving

JOBTITEL:

Procurement Officer.

 

TAKEN:

In het kader van de aankooppolitiek van het bedrijf en binnen de Belgische en Europese richtlijnen staat u in voor diverse aankopen binnen een industriële omgeving, met in het bijzonder:

Definiëren en opmaken van een visie m.b.t. het aankopen van bepaalde categorieën van diensten en goederen op termijn (cfr. Aankoopplan).

Tijdig detecteren van de aankoopbehoefte van de interne klanten op basis van data-analyse en regelmatige contacten.

Creëren van voldoende marktopening door enerzijds de interne vraag te challengen en zo correct mogelijk te beschrijven en anderzijds de nodige interesse van de markt tijdig te ontwikkelen.

Bijwerken van de technische en commerciële specificaties in functie van het beoogde resultaat.

Het prijsvraagproces volledig begeleiden, de bijdrage van de aankoper zal variëren afhankelijk van de complexiteit van de dossiers.

Toepassen van een gepaste onderhandelingstactiek teneinde het meest gunstige oplossing voor het bedrijf te vinden.

Beheren van de lopende contracten tijdens de duurtijd ervan (claims, mogelijke heronderhandelingen, …) in overleg met de interne klanten.

 

PROFIEL:

Master in de Industriële Wetenschappen, in de Toegepaste Economische Wetenschappen of gelijkaardig, met een professionele ervaring van 5 jaar als aankoper, bij voorkeur in een industriële omgeving.

Ervaring met de onderhandelingen op nationaal en internationaal niveau alsook met het toepassen van de openbare aanbestedingsprocedure.

Goede redactionele vaardigheden (u kan vlot overweg met contractuele teksten).

U beheerst vlot het Nederlands en het Frans en hebt goede kennis van het Engel; Kennis van een vierde taal (Duits, Italiaans) is een pluspunt.

U werkt vlot met het MS Officepakket.; Kennis van SAP (of een ander ERP-systeem) en e-business vormt een troef.

U hebt een rijbewijs B.

Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau MASTER INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN
Projectduur 6 maanden
Bijzonderheden MS Excel
MS Word
Talenkennis Nederlands Frans Engels
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.7062
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie CIVIL DESIGNER CAD
Regio Brussel
Omschrijving

MISSIE:

Als lid van een projectteam stelt de ontwerper versterkings- en bekistingplannen op gebaseerd op aantekeningen en instructies van de ingenieur en architecturale plannen.

De ontwerper is verantwoordelijk voor de realisatie van zijn grafische documenten.

 

TAKEN:

 • Maken van versterkings- en bekistingsplannen met verschillende programma's zoals Revit en AutoCAD (Strakon en Tekla zijn een pluspunt).
 • Administratief beheer en archivering van de documenten op computernetwerk volgens richtlijnen van de ingenieur.
 • Structureren van de bestanden en organiseren van het ontwerpwerk met assistentie van de tekenaar.
 • Bepalen en controleren van werkelijke en geschatte hoeveelheden ( bekisting, versterking, beton, ...).
 • Verifiëren van uitvoeringsdocumenten (analyse en opstellen van een adviesnota).
 • Mogelijk deelnemen aan controle van apparatuur en/of installaties op de werf.
 • De richtlijnen voor gezondheid en veiligheid opgesteld in het projectveiligheidsplan respecteren.

 

PROFIEL:

 • Ontwerper van versterkings- en bekistingplannen.
 • Ervaring met Microstation, Revit en AutoCAD, kennis van Strakon en Tekla is een pluspunt.
 • Drie à vijf jaar ervaring met bouwkundig ontwerp van gebouwen.
 • Ervaring met gebouwen en structuren is vereist.
 • Franstalig, kennis Nederlands en Engels is een pluspunt.

 

*****

 

MISSION :

Dans le cadre d’une équipe de projet, le dessinateur établi les plans de ferraillage et les plans de coffrage sur base des annotations et directives de l'ingénieur et des plans d'architecture.

Le dessinateur est responsable de la réalisation de ses documents graphiques.

 

TACHES :

 • Réaliser les documents graphiques de coffrage et de ferraillage sur différents programmes tel que microstation, Revit et AutoCAD 5Strakon, Tekla sont un plus).
 • Gestion administrative et archivages des documents sur réseau informatique sur les directives de l’ingénieur.
 • Structurer les fichiers et organiser le travail de conception assistée par ordinateur.
 • Etablir et contrôler des métrés (coffrage, ferraillage, béton, …) quantitatifs et éventuellement estimatifs.
 • Développer ses compétences dans sa discipline et dans les outils de dessin.
 • Vérifier les documents d’exécution (analyse et rédaction de note d’avis).
 • Possibilité de participer au contrôle des équipements et ou d’ installations sur site.
 • Possibilité d’établir des relevés sur place d’installations et d’équipements.
 • Respecter les directives en matière de Sécurité / Santé établies dans le Plan de Sécurité Projet.

 

PROFIL:

 • Dessinateur pour des plans de coffrage et de ferraillage.
 • Microstation, Revit et AutoCAD, connaissance de Strakon, Tekla sont un plus.
 • 3-5 ans d’expérience en dessin génie civil dans le bâtiment.
 • Expérience obligatoire en bâtiments et ouvrages d’art.
 • Langue Français, un plus avec le Néerlandais et l’Anglais.
Ervaring 4 jaar
Opleidingsniveau BACHELOR BOUWKUNDE
Projectduur 11 maanden
Bijzonderheden Microstation
Revit
AutoCAD
BA4 certificaat
Talenkennis Frans
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.6986
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie CIVIL ENGINEER
Regio Brussel
Omschrijving

JOB TITLE:

 • Calculation Engineer.

 

TASKS:

 • You oversee the design and calculations of nuclear related structures and building subjected to internal and external hazards.
 • You perform structural analyses using FEM codes.
 • You participate actively in the dynamic analysis of nuclear structures and components to various hazards: earthquake, gas explosion, tornado, plane crash accident, ...
 • You participate in the writing of technical specifications (design requirements) and the review of technical documents issued by the contractor.
 • You participate in the preparation of offers or the invitation to tender.
 • You work in a team of about 15 engineers, in close interaction with Senior Engineers.

 

PROFILE :

 • You are a Civil Engineer with several years of experience (medior profile) in structural analysis and design.
 • You are familiar with international codes and standards (Eurocodes as well as American Standards such as ASCE, ACI, USNRC (SRP and RG), ...).
 • You can predict the response of structures under static and dynamic loading.
 • You are experienced in general purpose Finite Element and structural codes (such as ANSYS, ABAQUS, NASTRAN, SAMCEF, SCIA, ...) for static loads or dynamic loads, in case of linear or non-linear analysis.
 • A strong background in seismic assessment of seismic category 1 structures and other structures including soil-structure interaction aspects is an asset.
 • Knowledge of nuclear domain and safety is considered as an asset.
 • Knowledge in concrete aging mechanisms is an asset.
 • You are interested to become a high-level expert in this topic.
 • You can communicate in English, French and/or Dutch.
Ervaring 7 jaar
Opleidingsniveau INDUSTRIEEL INGENIEUR BOUWKUNDE
Projectduur 1,5 jaar
Bijzonderheden ACI Code
Ansys
Samcef
Scia
Talenkennis Nederlands Frans Engels
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.7021
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie CIVIL ESTIMATOR - WERKVOORBEREIDER
Regio Brussel
Omschrijving

JOBTITEL:

Support Foundations.

 

TAKEN:

Medewerker om de herstellingswerken te organiseren voor de funderingen van hoogspanningsmasten:

 • Analyseren van de audits.
 • Bepalen van de standaard herstelwijze.
 • Uittekenen van herstelplannen.
 • Aanpassen van het lastenboek, borderellen voor de offerteaanvraag.
 • Deelname aan werkgroepen om toekomstige raamakkoorden i.v.m. deze werken te bepalen.
 • Consulteren van de aannemers.
 • Verifiëren van de offertes, borderellen en de competitiviteit inschatten van de prijs.
 • Verzekeren van de opvolging en steekproefgewijze controle van de werf.
 • Afrekening verifiëren.
 • Overleggen met de teamgenoten die een expertise hebben in de verschillende deeldomeinen.
 • Coördineren met verschillende departementen.
 • Vooruitgang van de dossiers rapporteren.
 • De plannen as-built zetten en laten archiveren.

 

PROFIEL:

 • Technisch profiel (graduaat of bachelor) bouwkunde.
 • Moedertaal Nederlands of Frans, vlotte kennis van de tweede landstaal, zowel schriftelijk als mondeling; Dit is een must.
 • AutoCAD- of Microstationkennis.
 • Kennis van het Officepakket: Word, Excel, Outlook, PowerPoint.
 • Bereid tot verplaatsing in heel België voor overleg met de onderhoudsploegen, het bijwonen van de inspecties (dit betreft enkele keren per maand in functie van de planning). 

 

TEWERKSTELLING:

Minimaal 4/5.

 

***

 

TITRE DE L'EMPLOI :

Support Foundations.

 

TACHES :

Collaborateur pour organiser les travaux de réparations des fondations des pylônes à haute tension.

 • Analyser les audits.
 • Choisir la solution de réparation standard.
 • Dessiner les plans de réparation.
 • Adapter les cahiers des charges, les bordereaux pour l’appel d’offre.
 • Participation aux groupes de travail pour définir les futurs accords cadre en lien avec ces travaux.
 • Consulter les entrepreneurs.
 • Vérifier les offres, les bordereaux et peser la compétitivité des prix.
 • Assurer le suivi et le bon déroulement des travaux d’une manière ponctuelle.
 • Vérifier la décompte.
 • Consulter les membres de l’équipe qui ont une expertise dans plusieurs sous-domaines.
 • Se coordonner avec les différents départements.
 • Rapporter l’avancement des dossiers.
 • Mettre les plans as-built et les faire archiver.

 

PROFIL :

 • Profil technique (graduat ou bachelor) à orientation construction.
 • Langue maternelle Néerlandais ou Français, connaissance très fluide de la 2ième langue aussi bien par écris que oralement ; Ceci est obligatoire.
 • Connaissance AutoCAD ou Microstation.
 • Connaissances de Office: Word, Excel, Outlook, PowerPoint.
 • Prêt à se déplacer dans toute la Belgique pour consulter les équipes d’entretien, assister aux inspections (quelques fois par mois en fonction du planning).

 

EMPLOI : 

Minimale 4/5.

 

Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau BACHELOR BOUWKUNDE
Projectduur 1 jaar (verlengbaar)
Bijzonderheden MS Excel
MS Word
Talenkennis Nederlands Frans
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.7040
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie INSTRUMENTATIE ENGINEER
Regio Brussel
Omschrijving

JOB TITLE:

 • Design Engineer (Junior) Hardware & Instrumentation Qualification.

 

TASKS:

 • Management of hardware qualification process of instrumentation equipment regarding nuclear safety.
 • Research of substitute products for obsolete nuclear qualified equipment.
 • Meet experts assigned by suppliers, client, safety authority, ...
 • Draft specifications and technical requisition files for purchasing of instrumentation equipment.
 • Draft qualification programs according to current referential.
 • Evaluation and choice of test laboratories.
 • Place orders and follow up of the contract.
 • Follow up of qualification tests.
 • Draft meeting and hardware qualification reports.
 • Present and defend hardware qualification in front of the client and the Belgian nuclear safety authority.
 • Perform quality audits according to 10CFR50 App. B of suppliers of qualified equipment.
 • Perform type test audits of suppliers of qualified equipment in Belgium and abroad and draft audit reports.
 • Provide support, related to hardware qualification, for instrumentation and control system projects in nuclear power plants.

 

PROFILE:

 • Civil/Industrial Engineer Electricity oriented, with minimum 3 years experience.
 • Previous experience in high quality production systems/lines (i.e. pharma, aeronautics, food) is an asset.
 • Dutch and English required; Dutch mother tongue is recommanded.
Ervaring 3 jaar
Opleidingsniveau INDUSTRIEEL INGENIEUR ELEKTROTECHNIEK
Projectduur 1 jaar
Bijzonderheden MS Excel
MS Word
Vca
Talenkennis Nederlands Engels
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.7036
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie MECHANICAL ENGINEER
Regio Brussel
Omschrijving

JOBTITEL:

Design Engineer (Confirmed ) Mechanical Engineer/Equipment Supply.

 

ENVIRONMENT:

 • The Mechanical Equipment Department is in charge of the following tasks:
 • Expertise in mechanical components.
 • Procurement of mechanical Equipment and Nuclear Fuel.
 • Quality Surveillance-Supplier and Repair Qualification.
 • In service Inspection and Ageing Management.
 • Fuel Quality Control and Handling.

 

MISSION:

 • Expertise in mechanical equipment, particularly for valve and servomotor technologies.
 • Purchase of mechanical equipment (valves, servomotors, pumps, compressor, handling equipment, …):
  • Technical expertise and definition of the needs;
  • Preparation of the documents – Technical Requisition File, commercial documents, ... for call for tenders;
  • Review and analysis of the supplier’s bids;
  • Support in the commercial negotiations with the suppliers;
  • Follow-up of the contract from the kick-off meeting until the final acceptance on site.
  • Qualification of equipment during test campaigns.
 • Manufacturing follow-up of equipment in close cooperation with the Quality Surveillance section and with the Customer.
 • Assisting the Project Manager and the Customer in meetings and technical discussions with the Safety Authorities.

 

PROFILE:

 • Mechanical Engineer with at least 6 years experience in the mechanical engineering sector.
 • Working knowledge of French, Dutch and English languages.
 • Can work with limited supervision.
 • Interest in design, manufacturing and site operation activities.
 • Ability to draft reports, synthesis, calculation note and Technical Requisition File documents.
 • Deep knowledge of mechanical technology & standards, materials, manufacturing, maintenance and obsolescence issue.
 • Methodical, accurate, organized, solution minded with team-player skills.
 • Good computer skills (Excel, Access, …).
 • Ready to work abroad for short or long missions.

 

Ervaring 6 jaar
Opleidingsniveau INDUSTRIEEL INGENIEUR MECHANICA
Projectduur 1 jaar
Bijzonderheden MS Access
MS Excel
BA4 certificaat
BA5 certificaat
Vca
Talenkennis Nederlands Frans Engels
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.7034
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie MECHANICAL ENGINEER
Regio Brussel
Omschrijving

JOBTITEL:

Design Engineer (Junior)Mechanical Engineer/Equipment Supply.

 

DEPARTMENT:

The Mechanical Equipment Department is in charge of the following tasks:

 • Expertise in mechanical components.
 • Procurement of mechanical Equipment and Nuclear Fuel.
 • Quality Surveillance-Supplier and Repair Qualification.
 • In service Inspection and Ageing Management.
 • Fuel Quality Control and Handling.

 

MISSION:

As member of the group “Equipment Supply”, in charge of the following activities in close relation with the Project Managers and the Customers:

 • Expertise in mechanical equipment, particularly for valve and servomotor technologies.
 • Purchase of mechanical equipment (valves, servomotors, pumps, compressor, handling equipment, …):
  • Technical expertise and definition of the needs;
  • Preparation of the documents – Technical Requisition File, commercial documents, ... for call for tenders;
  • Review and analysis of the supplier’s bids;
  • Support in the commercial negotiations with the suppliers;
  • Follow-up of the contract from the kick-off meeting until the final acceptance on site.
  • Qualification of equipment during test campaigns.
 • Manufacturing follow-up of equipment in close cooperation with the Quality Surveillance section and with the Customer.
 • Assisting the Project Manager and the Customer in meetings and technical discussions with the Safety Authorities.

 

PROFILE:

 • Mechanical Engineer with a first experience in the mechanical engineering sector.
 • Working knowledge of French, Dutch and English languages.
 • Can work with limited supervision.
 • Interest in design, manufacturing and site operation activities.
 • Ability to draft reports, synthesis, calculation note and Technical Requisition File documents.
 • Deep knowledge of mechanical technology & standards, materials, manufacturing, maintenance and obsolescence issue.
 • Good computer skills (Excel, Access, …).
 • Ready to work abroad for short or long missions.
Ervaring 1 jaar
Opleidingsniveau INDUSTRIEEL INGENIEUR MECHANICA
Projectduur 1 jaar
Bijzonderheden MS Access
MS Excel
BA4 certificaat
BA5 certificaat
Vca
Talenkennis Nederlands Frans Engels
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.7019
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie MECHANICAL ENGINEER
Regio Brussel
Omschrijving

TASKS:

 • In charge of performing Licensing Studies.
 • Perform complex thermal hydraulic engineering analysis in the domain of nuclear reactor systems using industry-standard methods and simulation tools (e.g. RELAP5/Mod2).
 • Defend your work to the Belgian Safety Authorities.
 • Write technical reports about the studies performed.
 • Work in a team of about 12 engineers, in close interaction with your colleagues.

 

PROFILE:

 • Master in Engineering or a Master in Physics.
 • A background in analysing Design Base Accidents (Class III and Class IV).
 • Being familiar with international codes and standards.
 • Knowledge of the Belgian nuclear domain.
 • Able to communicate (write/speak) in English and French or Dutch.
 • Interested to become a high-level expert in this topic.
Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau INDUSTRIEEL INGENIEUR MECHANICA
Projectduur 1 jaar
Bijzonderheden Nucleair
Talenkennis Nederlands Frans Engels
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.7063
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie PROCESS ENGINEER
Regio Brussel
Omschrijving

Wij zijn op zoek naar kandidaten om de leiding te nemen over diverse Atex-analyseopdrachten.

Deze opdrachten bestaan uit volgende stappen:

 • Ontvangst en lezing van de operationele vereisten m.b.t. de te onderzoeken entiteit.
 • Stand van zaken (gegevens, technische productfiches, bestaande plannen, ...).
 • Beoordeling van de implantatiezone.
 • Opstelling van bestemmingsrapporten volgens de procedures van de klant.
 • Opstelling bestemmingsplannen van de onderzochte entiteit.
 • Goedkeuring van bestemmingsplannen door SECT.
 • Uitvoeren van analyses op basis van potentiële onstekingsbronnen en goedgekeurd bestemmingsplan.

 

*****

 

Nous sommes à la recherche des candidats pour prendre en charge diverses missions d’analyses Atex.

Ces missions consistent en les étapes suivantes :

 • Réception et lecture des requis opérationnels relatifs à l'entité à examiner.
 • Etat des lieux (données, fiches techniques produit, plans existants,...).
 • Examen de la zone d'implantation.
 • Création des rapports de zonage selon les procédures du client.
 • Création plan de zonage de l'entité examinée.
 • Approbation des plans de zonage par SECT.
 • Conduite des analyses selon les sources potentielles d'inflammation et plan de zonage approuvé.
Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau BACHELOR ELEKTRO MECHANICA
Projectduur (?)
Bijzonderheden ATEX-normen
Talenkennis Nederlands Frans
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.7072
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie PROJECT ENGINEER
Regio Brussel
Omschrijving

JOBTITEL:

 • Project Leader hoogspanningslijnen (luchtlijnen en masten) en ondergrondse kabels.

 

ALGEMEEN:

 • De Project Leader is verantwoordelijk voor elektrische infrastructuurprojecten (380, 220, 150, 70 en 36 kV) betreffende hoogspanningslijnen (luchtlijnen en masten) en ondergrondse kabels.

 

TAKEN:

 • Verantwoordelijkheid voor de definitie, de studie, het ontwerp van de projecten en waarborgen van de uitvoering van de projecten tot aan de indienststelling en de administratieve afsluiting.
 • Uitwerken van voorontwerpen, opstellen van budgetten en planning van projecten rekening houdend met de vereiste en beschikbare resources.
 • Verantwoordelijkheid voor het beheer van de planning, van het projectbudget en van de rapportering aan de teamverantwoordelijken.
 • Meewerken aan het opstellen van de aanbestedingsdossiers en deelnemen aan het aankoopproces.
 • Leiding en coördinatie van de uitvoering op het terrein van de projecten in samenwerking met de betrokken entiteiten van de groep (leveranciers, aannemers, …).
 • Taken worden op een autonome manier volbracht met rapportage naar de Manager.

 

PROFIEL:

 • Burgerlijk of industrieel ingenieur elektrotechniek of elektromechanica.
 • Ervaring met projectbeheer (schoolverlaters mogen ook).
 • Kennis van hoogspanning.
 • Zeer goede kennis van het Nederlands en/of Frans, goede kennis van de tweede landstaal en basiskennis Engels.

 

START:

 • Oktober
Ervaring 3 jaar
Opleidingsniveau INDUSTRIEEL INGENIEUR ELEKTROTECHNIEK
Projectduur 8 maanden (verlengbaar)
Bijzonderheden Hoogspanning
Talenkennis Nederlands Frans
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.7071
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie PROJECT ENGINEER
Regio Brussel
Omschrijving

JOBTITEL:

 • Project Leader Substations.

 

ALGEMEEN:

 • De Project Leader is verantwoordelijk voor elektrische infrastructuurprojecten (380, 220, 150, 70 en 36 kV) betreffende hoogspanningsposten.

 

TAKEN:

 • Verantwoordelijkheid voor de definitie, de studie, het ontwerp van de projecten en waarborgen van de uitvoering van de projecten tot aan de indienststelling en de administratieve afsluiting.
 • Uitwerken van voorontwerpen, opstellen van budgetten en planning van projecten rekening houdend met de vereiste en beschikbare resources.
 • Verantwoordelijkheid voor het beheer van de planning, van het projectbudget en van de rapportering aan de teamverantwoordelijken.
 • Meewerken aan het opstellen van de aanbestedingsdossiers en deelnemen aan het aankoopproces.
 • Leiding en coördinatie van de uitvoering op het terrein van de projecten in samenwerking met de betrokken entiteiten van de groep ( leveranciers, aannemers, …).
 • Taken worden op een autonome manier volbracht met rapportage naar de Manager.

 

PROFIEL:

 • Burgerlijk of industrieel ingenieur elektrotechniek of elektromechanica.
 • Ervaring met projectbeheer (schoolverlaters mogen ook).
 • Kennis van hoogspanning.
 • Zeer goede beheersing van het Nederlands en/of Frans, goede kennis van de tweede landstaal en basiskennis Engels.

 

START:

 • Oktober.
Ervaring 3 jaar
Opleidingsniveau INDUSTRIEEL INGENIEUR ELEKTROTECHNIEK
Projectduur 8 maanden (verlengbaar)
Bijzonderheden Hoogspanning
Talenkennis Nederlands Frans
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.7067
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie PROJECT ENGINEER
Regio Brussel
Omschrijving

JOBTITLE:

Project Officer.

 

GENERAL INFO OF THE ASSIGNMENT:

S4C (Safety for contractors) is a project that is composed of 3 groups (infrastructure, maintenance and purchasing/safety group) working with the Agile method.

The project is part of the Go4Zero program which has as goal to reach 0 accidents with the company’s employees and their contractors working in the field.

The Project Officer will on the one hand be a group member with tasks such as presentation of the project and to contractors on the field, optimisation of processes, realisation of audits on the field, coaching of Project Leaders on the field, preparation of safety trainings (including coordination with externals developers, ...) and contractors days, ...

On the other hand he/she will also ensure all the necessary communication (internal and external) of the project status and progress, including creation of the required reporting, review of invoices, budget follow-up, meeting organisation, etc.

 

TASKS AS GROUP MEMBER:

 • Realise all tasks as team member in a group (Agile scrum method).
 • Review and optimise processes (eg. by using lean method).
 • Realise safety e-learnings.
 • Make presentations about the projects (Dutch and French) for internal and external use.
 • Ensure that user stories are well written and prioritised in the product backlog.
 • Develop a good understanding of the S4C project in the 3 groups and help identifying interdependencies.

 

TASKS AS PROJECT TEAM MEMBER: PMO/COMMUNCIATION:

 • Preparation of the Steering committee and follow-up of KPI.
 • Prepare all project reporting (status, budget, capacity plan, roadmap, risk register, KPI reporting), meeting minutes and steerco presentations and Go4Zero program reporting.
 • Manage the change and communication plan of the project put it in place.
 • Create presentations/articles about the project in French and Dutch to the stakeholders (internal and external).
 • Ensure communication is aligned with the program Go4Zero.
 • Work together with the communication and IT department.
 • Translate documents from French to Dutch or v.v.

 

PROFILE:

 • Engineering (civil/ind.) degree.
 • Safety experience: big plus.
 • Experience of at least 5 years on field projects (linked with safety is a plus).
 • Project management using Prince 2 method or agile method (or similar).
 • Knowledge of the energy sector.
 • Knowledge of Safety or field work.
 • Client focused attitude: PMO has to support project leaders/owners.
 • Practices good relationship management: coordination with external parties and inter-departmental.
 • Dutch and French mandatory fluent (spoken and written), English is a plus.

 

Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau INDUSTRIEEL INGENIEUR ELEKTRO MECHANICA
Projectduur 4 maanden (verlengbaar)
Bijzonderheden PRINCE2
Talenkennis Nederlands Frans
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.6992
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie QA/QC MANAGER
Regio Brussel
Omschrijving

JOB TITLE:

Quality Manager.

 

TASKS:

 • Develop and maintain project quality management documentation (Quality management plans).
 • Assist project team in the development of method statements and inspection and test plans including the review of method statements and inspection & test plan of subcontractors and suppliers.
 • Assist the project team in the choice of execution methods.
 • Coordinate, execute and follow-up of the quality controls to be performed as per Inspection and test plan.
 • Report on quality KPI’s on both corporate and project level.
 • Ensuring that non-conformities are reported, investigated and analysed.
 • Support the site team in case of quality problems and/or quality related questions by linking the site team to internal and/or external professionals.
 • Report and communicate (good and bad) quality experiences within the organization including the development of Lessons Learned and Best Practices.

 

PROFILE:

 • Bachelor in construction or similar by experience.
 • French / Dutch speaking.
 • Experience with tunnels and concrete repairs.

 

WORKLOAD:

 • Project will last approximately three years.
 • Start: asap.
 • Late shift!
 • First 2 or 3 months: full-time.
 • Afterwards two days per week.
Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau BACHELOR BOUWKUNDE
Projectduur 3 jaar
Bijzonderheden MS Excel
MS Word
Talenkennis Nederlands Frans
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50