History Vacatures Certificates Contact Location

 

Recentste jobs (11/12/2018)

 

Jobs per functie

Jobs per regio

14
3
13
5
2
4
3
4
2
4
3
1
4
3
12
2
4
1
1
1
 
Ref.7199
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie CIVIL DESIGNER CAD
Regio Limburg (Midden-Limburg)
Omschrijving

ALGEMEEN:

 • Verantwoordelijk voor de verwezenlijking van de grafische documenten in het kader van een projectteam en overeenkomstig de richtlijnen van de Design Engineer.
 • Beheren van een klein team van Draftsmen.

 

TAKEN:

 • Mee de planning opstellen van het onderzoek naar en de verwachtingen over de prestaties binnen zijn domein.
 • De ontwikkeling van een ontwerpstudie verzekeren op basis van de algemene richtlijnen die de Design Engineer (technisch verantwoordelijke) heeft opgesteld.
 • De juiste afmetingen van installaties, uitrustingen en werken verzekeren op basis van de normen, reglementen, good practices en interne richtlijnen.
 • Het functionele beheer verzekeren van een team dat zich toelegt op één vakgebied (richtlijnen voor de draftsmen).
 • De grafische documenten verwezenlijken.
 • De bestanden structureren en het computerondersteund conceptueel werk organiseren.
 • Het werk controleren dat door het designteam wordt uitgevoerd (kwaliteit, kosten, deadline).
 • Samenvattende meetstaten opstellen en controleren.
 • Zijn competenties m.b.t. het vakgebied en designtools ontwikkelen.
 • Samen met de Design Engineer (technisch aanspreekpunt) deelnemen aan vergaderingen met de klant of de aannemers om technische informatie te verstrekken / te verkrijgen.
 • De uitvoeringsdocumenten controleren (analyse, adviesnota).
 • Mee de uitrustingen en installaties op de site controleren.
 • Ter plekke opmetingen van installaties en uitrustingen uitvoeren.
 • De veiligheids- en gezondheidsrichtlijnen vermeld in het veiligheidsplan van het project naleven.

 

PROFIEL:

 • 5 tot 10 jaar ervaring met beheersing van AutoCAD, Microstation en Tekla.
 • Ruime ervaring met Structure.
 • Nederlandstalig, kennis van Engels en Frans is een plus.
Ervaring 7 jaar
Opleidingsniveau BACHELOR BOUWKUNDE
Projectduur 10 maanden
Bijzonderheden AutoCAD
Microstation
Tekla Structures
Talenkennis Nederlands
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.7188
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie PIPING DESIGNER CAD
Regio Limburg (Midden-Limburg)
Omschrijving

Als AutoCAD 3D Designer heeft u enkele jaren ervaring in het ontwerpen, specificeren en tekenen van industriële pijpleidingsystemen (vnl. in procesindustrie). Tevens heeft u een goed inzicht in conceptueel ontwerpen. Verder voert u volgende taken uit: Ontwerpvoorstellen, schetsen, alle voorkomende detail- en plantekeningen maken; De juiste materialen, equipement en apparatuur kiezen; Begrotingen t.b.v. ontwerp en uitvoering opmaken; Ter plaatse op- en inmeten; Controlewerkzaamheden uitvoeren op de bouwplaats. Ruime ervaring AutoCAD 3D is een selectiecriteria. Kennis en ervaring in Plant 3D is een pluspunt.

Ervaring 5 jaar
Opleidingsniveau BACHELOR MECHANICA
Projectduur + 1 jaar
Bijzonderheden AutoCAD 3D
Plant 3D
Talenkennis Nederlands
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50
 
 
Ref.7152
Interesse in deze vacature? Mail ons...TOP
Functie SAFETY COORDINATOR
Regio Limburg (Midden-Limburg)
Omschrijving

JOBTITEL:

Veiligheidscoördinator Ontwerp & Verwezenlijking.

 

TAKEN DIE DE VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR DIENT TE VERVULLEN:

 • Opstellen van het VGP (veiligheids- en gezondheidsplan) en zijn mogelijke aanpassingen.
 • Bijhouden van het CD (coördinatiedagboek) en het opstellen van verslagen.
 • Opstellen van het PID (postinterventiedossier) en van zijn aanvullingen.
 • Houden van de coördinatievergaderingen inzake veiligheid en gezondheid.
 • Houden van de werfbezoeken betreffende de coördinatie inzake veiligheid en gezondheid.

 

TAKEN VAN DE VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR TIJDENS DE FASE VAN HET ONTWERP VAN HET BOUWWERK:

 

Opstellen van het veiligheids- en gezondheidsplan dienstig tijdens de uitwerkingsfase:
Het VGP zal vóór het opstarten van de werf opgesteld worden en maakt deel uit van de aanbestedingsvoorwaarden.
Teneinde het VGP op te stellen, zal de veiligheidscoördinator deelnemen aan de vergaderingen of ze bijeenroepen telkens als hij/zij het met het oog op de uitvoering van zijn/haar opdracht nodig acht.
Daartoe roept hij/zij o.a. de opdrachtgever en zijn/haar eventuele preventieadviseur, de bouwdirecties, architecten en studiebureaus samen.
Het VGP zal, naargelang de wijzigingen die zich tijdens de ontwerp- of uitvoeringsfase voordoen, worden aangepast. 
Dit plan vermeldt o.a.:

 • De lijst met naam en adres van alle bij de werf betrokken partijen.
 • Naam en adres van de Coördinator Ontwerp en/of Coördinator Verwezenlijking (indien in deze fase reeds gekend).
 • D beschrijving van het uit te voeren bouwwerk of de verwijzing naar de documenten die het volledig beschrijven.
 • De ontleding van de geschatte duur en van de mogelijke fasering van de verschillende bouwwerken, zoals hem/haar overgemaakt door een daartoe door de bouwheer aangestelde persoon.
 • De risico-inventarisatie verbonden aan de uitvoering van het bouwwerk, met vermelding van de te treffen maatregelen om de risico’s, die uit het bouwwerk voortvloeien en aan dewelke de werknemers kunnen worden blootgesteld, te bestrijden.
 • De nodige instructies aan werknemers of andere betrokkenen.

 

Bijhouden van het coördinatiedagboek en redactie van de verslagen:
Het coördinatiedagboek wordt bij de aanvang van de opdracht door de veiligheidscoördinator in ontwerpfase geopend.
De veiligheidscoördinator in ontwerpfase vermeldt de gegevens en kanttekeningen betreffende de coördinatie en de voorvallen tijdens de ontwerpfase of tijdens de uitvoering.
Bij het einde van zijn/haar opdracht zal de veiligheidscoördinator in ontwerpfase het coördinatiedagboek aan de opdrachtgever of desgevallend aan de bouwdirectie overmaken en vermeldt dit hierin en in een afzonderlijk overdrachtdocument.
In het coördinatiedagboek worden eveneens de verslagen opgenomen van vergaderingen of bezoeken van de veiligheidscoördinator in het kader van zijn/haar opdracht.

 

Opstellen van het PID:
Het PID is het dossier dat voor de veiligheid nuttige elementen bevat waarmee bij eventuele latere werkzaamheden moet worden rekening gehouden en dat aangepast is aan de kenmerken van het bouwwerk.
Dit dossier zal naargelang de vordering der studies en bouwwerken gestoffeerd worden met de documenten overgemaakt door de betrokkenen.
Het wordt bijgehouden en in één exemplaar overgemaakt onder papieren/elektronische vorm aan de opdrachtgever op het einde van de opdracht van de veiligheidscoördinator.

 

Ontleding van de offerten inzake veiligheid:
Een ontledingsverslag van de offerten inzake veiligheid en gezondheid zal overgemaakt worden aan de opdrachtgever.

 

TAKEN VAN DE COÖRDINATOR VERWEZENLIJKING:

 

Coördinatievergaderingen inzake veiligheid en gezondheid:
De veiligheidscoördinator zal de coördinatievergaderingen inzake veiligheid en gezondheid organiseren die hij/zij voor de goede uitvoering van zijn/haar opdracht nodig acht.
Deze vergaderingen zullen met de opdrachtgever en zijn/haar eventuele preventieadviseur, met de bouwdirecties, architecten en studiebureaus, de verantwoordelijken der aannemingen en hun mogelijke preventieadviseurs, worden gehouden.
Wanneer de werkgever niet beschikt over een vaste preventieadviseur, zal deze vervangen worden door de persoon die in het bedrijf verantwoordelijk is voor de veiligheid en de gezondheid.

 

​​​​​​​​​​​​​​Coördinatiestructuur:
Indien nodig of vereist zal er een coördinatiestructuur worden opgericht.
De Coördinator Verwezenlijking zit de coördinatiestructuur voor.
Hij/zij roept ze samen op eigen initiatief of op het gemotiveerd verzoek van een lid of van de met het toezicht belaste ambtenaar.
Het aantal vergaderingen, zo deze coördinatiestructuur van toepassing is, wordt overeengekomen met de opdrachtgever.

 

​​​Werfbezoeken:
De veiligheidscoördinator zal de werf bezoeken.
Deze bezoeken hebben als voorwerp na te gaan of de coördinatiemaatregelen voorzien door het veiligheids- en gezondheidsplan of later in de loop van de coördinatievergaderingen inzake veiligheid en gezondheid, toegepast worden.
Het aantal bezoeken en hun duur worden overeengekomen met de opdrachtgever.

 

​​​​​​​​​​​​​​Aanpassing van het VGP, van het PID en onderzoek van de bijzondere plannen inzake veiligheid en gezondheid van de ondernemingen:
De veiligheidscoördinator zal de bijzondere VGP's van elke aannemer en onderaannemers opvragen en samenbrengen.
De bouwheer zal de veiligheidscoördinator in uitvoeringsfase inlichten welke intervenanten zijnde aannemers, onderaannemers, zelfstandigen of wie ook, op de bouwplaats opereren.
Deze VGP's zullen, na ontleding en mogelijke wijzigingen, het algemeen VGP aanvullen met het oog op de coördinatie van de te treffen maatregelen inzake veiligheid en gezondheid tijdens de verwezenlijking van het bouwwerk.
Het PID zal worden aangepast in functie van de door de betrokkenen overgemaakte documenten.
Bij het einde van zijn/haar opdracht zal de veiligheidscoördinator in uitvoeringsfase het PID en het CD aan de bouwheer overmaken en dit vermelden in een afzonderlijk overgavedocument.

 

PROFIEL:

 • U wordt geboeid door veiligheid op werven en het coachen van medewerkers op vlak van veiligheid.
 • Minstens een bachelorsdiploma of gelijkwaardig door ervaring.
 • Certificaat Veiligheidscoördinator niveau A of B.
 • Minimaal 10 jaar ervaring op verschillende verantwoordelijke veiligheidsfuncties, op multidisciplinaire industriële en/ of farmaceutische werven, bij een studiebureau, een aannemer of eventueel bij een eindklant.
 • Groot veiligheidsbewustzijn.
 • Vot tweetalig Nederlands/Engels, kennis van Frans en Duits zijn een voordeel.
Ervaring 10 jaar
Opleidingsniveau BACHELOR ELEKTRO MECHANICA
Projectduur 10 maanden
Bijzonderheden Veiligheid Level 1 / HVK
Veiligheidscoordinator A
Veiligheidscoordinator B
Talenkennis Nederlands
Contact telnr.: 0032(0)11.34.76.50